ČESTICEOkres: Rychnov nad Kněžnou

Obec: Čestice, Častolovské Horky

Kraj: Královéhradecký

Kraj: Královéhradecký

Katastrální území: Čestice u Častolovic

Adresa: Čestice 94, 517 41, Kostelec nad Orlicí

Spojení: Tel: 494 323 636, 777 941 808, 724 179 770

POZOR ZMĚNA E-MAILOVÉ ADRESY (11_2018)

e-mail: obeccestice@iol.cz

Nový:

Petr Vondráček - starosta@obeccestice.cz

Simona Vondráčková – mistostarosta@obeccestice.cz

Markéta Hlaváčkováucetni@obeccestice.cz

datová schránka: rs6a594


Výměry: kat. území: 495,1 ha
z toho


trvalé travní porosty : 161,0 ha

zahrady: 13,9 ha

orná půda: 212,5 ha

zahrady: 13,9 ha

vodní plochy: 19,9, ha

zastavěná plocha: 9,4 ha

lesy: 47,5 ha

ostatní plochy: 30,9 haPočet domů: 172

Počet obyvatel: 621
Obec Čestice s osadou Častolovské Horky se nachází mezi městem Hradec Králové a Orlickými horami v Okrese Rychnov nad Kněžnou, v Kraji Královéhradeckém. Na jižní straně tvoří hranici obce pravý břeh řeky Divoká Orlice na severní straně úpatí vrchu Chlum s výškou 335 m. Nadmořská výška středu obce je 270 m.

První zmínka o obci pochází z roku 1398 jejichž první obyvatelé se nazývali Čestici. Název obce byl v historii několikrát změněn až na dnešní název Čestice. Osada Častolovské Horky (první zmínka 1544)byla původně samostatným katastrálním územím, ke sloučení došlo později v roce 1849. Obec je převážně zemědělská, průmyslová výroba ve větším rozsahu zde nikdy neexistovala. V minulosti se na řece Divoké Orlici sestavovaly vory a dřevo se po vodních tocích plavilo do Mělníka a často až do Německa. Nejvíce vorařů pocházelo z nedaleké Chotivi patřící pod obec Žďár nad Orlicí. Podle dochovaných dějinných záznamů procházela obec různými obdobími a to ne příliš spokojeného a klidného života. Okolo roku 1430 vypálily husitské oddíly z Hradce Králové Týniště nad Orlicí a pravděpodobně drancovaly i v Česticích. V té době ves patřila nejmladšímu Půtovi z Častolovic, který byl úhlavním nepřítelem husitů. I třicetiletá válka v první polovině 17. století poznamenala obec, kdy císařští Chorvati vykrádali čestické obyvatele a dále je zaznamenán i vpád švédského vojska s loupením. Na konci sedmnáctého století koupil častolovické panství Vratislav ze Šternberka kam patří i Čestice. Hrabata ze Šternberka drželi panství až do roku 1948, tedy více jak 250 let. Současní nejstarší pamětníci v obci ještě existenci panství pamatují. Od roku 1850 patří obec do správního území okresu Rychnov nad Kněžnou s vyjímkou let 1855 až 1868, kdy patřila do správního území okresu Kostelec nad Orlicí.

První sčítání obyvatelstva se uskutečnilo v roce 1869. V tomto roce bylo v obci evidováno 536 trvale bydlících obyvatel. Průběh vývoje počtu obyvatel v dalších letech uvádí následující tabulka:1869..........................................536

1900..........................................531

1930..........................................447

1950..........................................373

1961..........................................425

1970..........................................415

1980..........................................470

1991..........................................460

2001..........................................492

2005..........................................528

2006..........................................549

2008..........................................558

2015..........................................577

2018..........................................599

2022..........................................621

Další chronologicky uspořádané informace najdete zde.Popis znaku:

Na zeleném štítě je bílý kůň se žlutou hřívou, ocasem a kopyty ve skoku nad žlutým pařezem.Pamětihodnosti:  • Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1836, kaple Anděla Strážného z roku 1883.

  • Prapůvodní škola byla v soukromém domě čp.6, kde krejčí při svém řemesle vyučoval děti počtům, čtení a psaní. První obecná škola postavená v roce 1837, původně s jednou učebnou, síní, světnicí pro učitele a chlévem. Budova školy byla přestavěna v roce 1850 a znovu v roce 1884. Poslední rekonstrukce celé školy byla provedena v roce 1991. Největší počet žáků je zaznamenán v roce 1885 v počtu 136 žáků. V současné době navštěvuje školu 32 žáků. V roce 1964 byla v obci vybudována budova, kde byl umístěn tzv. Zemědělský útulek, který tvořil základ později vybudované mateřské školy.

  • V roce 1876 byl založen Sbor dobrovolných hasičů s prvními dvaceti členy. Jeho činnost je zachována do současné doby s počtem 50 hasičů. Budoucnost organizace tvoří 10 až 15 mladých hasičů ve věku do patnácti let. Již od svého založení naplňoval sbor plně základní hasičskou myšlenku chránit majetek spoluobčanů při požárech a živelných pohromách.

  • V roce 1884 byl založen divadelní spolek s názvem Čtenářsko-ochotnický spolek Tyl. Za celou dobu trvání až do roku 1962 bylo sehráno více než 130 her, z toho několik operet a her se zpěvy. Po skončení práce dospělých členů spolku nastoupilo období činnosti dětských představení. Poslední hra byla sehrána v roce 1979, kdy došlo k definitivnímu zániku z důvodu špatného stavu elektrického zařízení jeviště. Po celou dobu činnosti čestického vesnického divadla bylo úkolem pěstovat v obci přátelství a kulturní život.

  • Další významnou společenskou a tělovýchovnou organizací v obci je tělovýchovná organizace Sokol Čestice, která byla založeno v roce 1954. Počátky sportovní činnosti v obci se datují od roku 1930. Součástí TJ Sokol bylo postupné založení oddílu ledního hokeje, oddílu odbíjené, oddílu turistiky a oddílu ZRTV. Největší sportovní akcí je v současné době již několik let pořádané celostátní finále vesnických a zemědělských družstev ve volejbale. V roce 1967 byl založen další oblíbený sport, který nepatří pod TJ Sokol. Jedná se o jezdecký oddíl, jehož koně a jezdci se zúčastňují i významných dostihů v rámci Velké pardubické. Často se podařilo dosáhnou i vynikajících umístění.
Současnost:Počet obyvatel 621. Starosta - Petr Vondráček, zástupce starosty – Simona Vondráčková, zastupitelstvo - Jana Janečková, Jitka Lásková, Ing. Jitka Macháčková, Petr Javůrek, Mgr. Lucie Růžičková, Richard Chaloupka, Petr Hynek.Zastupitelstvo 2018 – 2022 (foto)
Osobnosti:František Sajdl (1884-1965) - dlouholetý funkcionář Sboru dobrovolných hasičů. V roce 1937 se stal okrskovým velitelem Albrechtické hasičské župy a v roce 1939 se stal technickým zpravodajem Okresní hasičské jednoty Rychnovské. Od roku 1919 do roku 1932 byl volen starostou obce.

Dr. František Řehák CSc. (nar.1924) - v roce 1968 byl prezidentem republiky jmenován ministrem dopravy vlády ČSSR. V této funkci setrval do roku 1969 kdy z politických důvodů došlo k výměně vlády. V roce 1989 byl rehabilitován a v současné době zastává významné funkce v oboru dopravy.Datum aktualizace: 18.10.2023