CHRONOLOGIE
Poznámky k dějinám obce Čestice

1398

První zmínka o vsi

1431

Husitské oddíly z Hradce Králové vypálily Týniště n.O. Husité tehdy zřejmě drancovali i v Česticích. ( Ves totiž patřila nejmladšímu Půtovi z Častolovic, úhlavnímu nepříteli husitů.)

1470

V okolí Čestic loupilo uherské vojsko krále Matyáše Korvína.

1495

Přední český šlechtic Vilém z Pernštejna kupuje 24. října panství Potštejn, k němuž patřily i Čestice.

15. stol.

Někdy v této době, nejpozději v 1. pol. 16. stol. Byl vybudován 17,5 km dlouhý spojovací kanál mezi řekou Bělou v Častolovicích a Dědinou v Třebechovicích p.O., zvaný též "Vantroka". Jedná se o významný doklad hospodářského a technického zařízení, sloužícího k napájení panských rybníků, mlýnů, pil a valch v Týništi n.O. a nejbližším okolí.

1572

Hanuš Haugvic z Biskupic, majitel panství Týniště ( také Čestic ) organizoval po řece Orlici voroplavbu.

1577

Zadlužené týnišťské panství koupili bratři Jan, Jiří a Vilém Oprštorfové. V roce 1586 ho Bedřich z Oprštorfu spojil s panstvím Častolovice.

1618-1648

Třicetiletá válka. Rok 1634 v okolí Čestic drancovali císařští Chorvati. 8.června 1639 sem vpadlo švédské vojsko a loupilo. Švédové, jimž se přezdívalo "černí němci", vyloupili též zámek v Častolovicích. Roku 1648 zde švédská armáda řádila naposledy.

1664 - 1680

Česticemi občas procházely pruské a rakouské oddíly žoldnéřů do válek proti Turkům.

1683

Od tohoto roku v Česticích prodaváli týnišťští obchodníci sůl.

1684

2. října - statky Týniště n.O. a Častolovice ( tedy i ves Čestice ) koupil Tomáš Černín z Chudenic.

1695

Celé častolovické panství koupil Vratislav ze Šternberka. Hrabata ze Šternberka drželi panství ( od roku 1849 velkostatek ) až do roku 1949.

40. léta 18. stol.

Slezské války mezi Rakouskem a Pruskem. 1741-1742 Česticemi procházely pruské vojenské oddíly. 1744-1745 v okolí Čestic se objevovali nejprve Prusové, po nich císařští vojáci.

1775

U častolovického zámku se shromáždili poddaní, kteří požadovali tzv. zlatý robotní patent ( v severovýchdních Čechách právě probíhalo velké selské povstání). Sedláky rozehnala vojenská jednotka. Tři mluvčí poddaných - Kudláček, Kotek ( oba z Čestic ) a Vilímek ( z Ledské) byli potrestáni výpraskem.

1836

Nákladem manželů Františky a Josefa Zemanových byla ve vsi postavena socha sv. Jana Nepomuckého. ( detail ) V roce 1883 musela být opravena.

1839

16. srpna - Česticemi procházel slovenský buditel a politik Josef Miloslav Hurban na své cestě česko-slovanské vzájemnosti.

1840

Od Hradce Králové k Častolovicím se budovala hlavní silnice.

1843

Čestice měly 68 domů, 449 obyvatel, Častolovické Horky 12 domů, 77 obyvatel

1849

9. srpna - Čestice se na základě rakouské správní reformy staly samostatnou obcí ( vymanily se ze správy Častolovického panství ) s vazbou na okresní hejtmanství v Rychnově nad Kněžnou.

1850

V Česticích je doložena 1. školní třída ( jako celoroční expozitura školy v Častolovicích ).

1866

červen až srpen - Prusko-rakouská válka.

22.-27. června - Česticemi procházel III. Rakouský armádní sbor vedený arciknížetem Arnoštem.

3. července - obcí projížděly první transporty raněných rakouských vojáků, prchajících z bojiště u Hradce Králové.

24. července - v okolí drancovaly pruské rekviziční oddíly

srpen - vsí dále prochází jednotky pruské admády

1868

4. července - v Česticích se narodil JUDr. Bohumil Bartoš. Po gymnaziálních studiích v Rychnově nad Kněžnou odešel studovat práva do Vídně. Stal se vojenským soudcem - působil v Haliči a Plzni. Za 1. světové války sloužil v Košicích a v Sarajevu. Po vzniku ČSR se stal generálem justiční služby. Zemřel v Praze 16. ledna 1942.

1869

Čestice měly 71 domů a 457 obyvatel, Častolovické Horky měly 12 domů a 79 obyvatel.

1874

14. ledna - po nově vybudované dráze Hradec Králové - Letohrad projel první vlak. Čestice tak získaly železniční spojení.

1876

16. května - v Česticích byl založen sbor dobrovolných hasičů. ( viz. fotogalerie ) Sbor měl 20 zakládajících členů. Prvním velitelem byl Josef Bartoš.

1880

Čestice měly 76 domů a 446 obyvatel, Častolovické Horky 13 domů a 87 obyvatel. V obci pracovala již samostatná jednotřídní obecná škola.

1882

26. září - v Česticích se narodil Václav Chaloupka, kronikář obce. Působil v hasičském sboru a ochotnickém divadle. (viz. fotogalerie ) Zemřel 6. července 1956.

1883

2. září - byla vysvěcena nově vybudovaná pseudogotická kaple sv. Anděla Strážce. ( viz. fotogalerie ).

1884

12. října - v Česticích se narodil František Sajdl. Jako voják prošel v během první světové války ruským zajetím. V letech 1919 až 1932 byl starostou obce. Působil v Albrechtické župě hasičské, kde zavedl nový způsob veřejných cvičení. Zemřel v roce 1865.

1890

Čestice měly 77 domů a 459 obyvatel, Častolovické Horky měly 13 domů a 69 obyvatel. Škola vyučovala již ve dvou třídách.

1900

Čestice měly 79 domů a 468 obyvatel, Častolovické Horky měly 13 domů a 63 obyvatel.

1900-1914

V okolí Čestic probíhaly meliorační práce. ( Celkový náklad: 17 862 K,-).

1907

15. září - v Týništi nad Orlicí byl založen Orlický komitét. Měl podporovat výstavbu vodohospodářských zařízení v povodí Orlice. Členem výboru se stala i obec Čestice.

1914-1918

První světová válka. Z front se domů již nevrátila řada občanů Čestic: Cefelín Fr., Bakeš Fr., Bartoš J., Jiruška Fr., Koldinský E., Zeman Jos., Kovaříček J., Čefelín Jos., Chaloupka Rud., Hejl Lad., Hejl Frant., Vašátka Fr., Urban Jar., Charvát V., Izák A., Karásek K., Pazourek K., Kolovratník Fr., Tošovský R., Hejl A. V letech první republiky jim byl v Česticích vybudován pomník ( viz. obr.)

1921

Čestice měly 79 domů a 413 obyvatel, Čstolovické Horky 11 domů a 60 obyvatel. V obci pracoval sbor dobrovolných hasičů a včelařský spolek.

1922

Květen - Česticemi projely poslední vory. Budování vodohospodářských zařízení v Hradci Králové znamenalo konec této živnosti, provozované na řece Orlici již v 16. století.


(Zpracováno dle materiálu PaedDr. Ladislava Mičeka)

Datum aktualizace: