ZÁPIS A USNESENÍ ze 4.5.2023

 

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 

Pořadové č.: 2/2023

Místo konání: zasedací místnost OÚMísto konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 4.5.2023

 

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Dvořáčková, Jana Janečková, Mgr. Lucie Růžičková, Richard Chaloupka, Petr Hynek, Petr Javůrek, Jitka Lásková

 

Omluveni: Ing. Jitka Macháčková,

Neomluveni:

K bodu 1/2/23 Zahájení

Zasedání zahájil v 19:00 hodin pan Petr Vondráček, starosta obce. Přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání. Přítomno bylo 5 občanů obce. Následně místostarostka S. Dvořáčková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání č. 1/2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

K bodu 2/2/23  Schválení programu jednání

Pro zajištění průběhu veřejného zasedání navrhuje starosta schválit předložený program veřejného zasedání zastupitelstva v obci Čestice.

Program:

                         

1/ Zahájení

2/ Program zasedání

3/ Jmenování ověřovatelů zápisu

4/ Zpráva starosty obce

5/ Zpráva finančního výboru

6/ Smlouva o spolupráci – obecní systém odpadového hospodářství

7/ Smlouva o dílo a o poskytování služeb

8/ Oprava místních komunikací

9/ Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce

10/     Žádost ZŠ a MŠ o uhrazení ztráty za rok 2022

11/     Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-2014345/04

12/     Rozpočtové opatření č.1

13/     Došlá pošta

14/     Diskuze

15/     Usnesení

 

Usnesení: Program jednání

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 25.4.2023 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

                                                                              

K bodu 3/2/23  Jmenování ověřovatelů zápisu

Jedná se o organizační krok dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 95 ve znění pozdějších předpisů nutný k zajištění průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Usnesení: Ověřovatelé zápisu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice jmenuje ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 4/2/23  Zpráva finančního výboru

Účetní obce M. Hlaváčková informovala přítomné o čerpání a plnění obecního rozpočtu k 31.3.2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

Příloha  č.1

K bodu 5/2/23  Zpráva starosty obce

 

Starosta ve své zprávě informoval o rekonstrukci osvětlení na hřišti a zastávkách BUS, úpravě  přípojky nn. do školy, stavební úpravě zastávky ČD v souvislosti s akcí zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Solnice,  odpadovém hospodářství v obci (Podchlumí), plánované výměně kotlů v čp.108 a stavebních akcích v obci.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

 

K bodu 6/2/23  Smlouva o spolupráci – obecní systém odpadového hospodářství

 

Starosta informoval o „Smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství“ s EKO-KOM, a.s. Praha. 

 

Usnesení: Smlouva o spolupráci – obecní systém odpadového hospodářství

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství“ s EKO-KOM, a.s. Praha. 

 

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.2

 

K bodu 7/2/23  Smlouva o dílo a o poskytování služeb

 

Jedná se o „Smlouvu o dílo a o poskytování služeb“ s GPlus s.r.o. Újezd u Sezemic na založení datového projektu s plnou funkčností a moduly na serveru poskytovatele se základní náplní dat v návaznosti s chystaným projektem JDTM ČR.

Usnesení: Smlouva o dílo a o poskytování služeb

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o dílo a o poskytování služeb“ s GPlus s.r.o. Újezd u Sezemic na založení datového projektu s plnou funkčností a moduly na serveru poskytovatele se základní náplní dat v návaznosti s chystaným projektem JDTM ČR (jednotná digitální technická mapa ČR).
Hlasování: Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0

Příloha  č.3

 

K bodu 8/2/23  Oprava místních komunikací

Starosta informoval zastupitele ohledně možnosti oprav místních komunikací Turbem v roce 2023 od firmy Opravex s.r.o..

Usnesení: Oprava místních komunikací

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje provedení opravy místních komunikací Turbem v lokalitách 2, 3 od firmy Opravex s.r.o. za celkovou cenu 84.000,-Kč + válcování.

 

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.4

 

K bodu 9/2/23  Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce

Starosta informoval zastupitele o nutnosti změny územního plánu obce – převedení územního plánu do jednotného standartu. Dále informoval o „Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce“ za období 02/2019 – 02/2023 (zpráva o uplatňování č.2).

Usnesení: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce“ za období 02/2019 – 02/2023 (zpráva o uplatňování č.2).

 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.5

 

K bodu 10/2/23  Žádost ZŠ a MŠ o uhrazení ztráty za rok 2022

Starosta informoval zastupitele o „Žádosti ZŠ a MŠ Čestice o uhrazení ztráty ve výši 2.982,59 Kč jako hospodářský výsledek za rok 2022 z rezervního fondu školy“, ve kterém je 3.101,95 Kč. 

Usnesení: Žádost ZŠ a MŠ o uhrazení ztráty za rok 2022

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Žádost ZŠ a MŠ Čestice o uhrazení ztráty ve výši 2.982,59 Kč jako hospodářský výsledek za rok 2022 z rezervního fondu školy“.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.6

 

K K bodu 11/2/23  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-2014345/04

Starosta informoval o žádosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-2014345/04“ na parcely č. 21/5 a 22/10 v k.ú. Čestice za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,-Kč.

UUsnesení: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-2014345/04

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-2014345/04“ na parcely č. 21/5 a 22/10 v k.ú. Čestice za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,-Kč.


Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.7

 

K bodu 12/2/23  Rozpočtové opatření č.1

Starosta informoval zastupitele o „Rozpočtovém opatření č.1“  - dotace na volbu prezidenta, rekonstrukce osvětlení, dotace na pracovníka OÚ, příjem z ubytovny, náklady na elektrokotel atd..

Usnesení: Rozpočtové opatření č.1

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Rozpočtovém opatření č.1“  - dotace na volbu prezidenta, rekonstrukce osvětlení, dotace na pracovníka OÚ, příjem z ubytovny, náklady na elektrokotel atd. (viz příloha).

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.8

 

K bodu 13/2/23  Došlá pošta

K bodu 14/2/23  Diskuze

Bylo projednáno: ---

 

K bodu 15/2/23  Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 4.5.2023.

 

 

 

USNESENÍ

 

 

Obecního zastupitelstva obce Čestice ze dne 4.5.2023

 

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice

 

Bere na vědomí

 

1.      Zprávu finančního výboru.

2.      Zprávu starosty obce.

 

Schvaluje

 

 

1.    Předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 25.4.2023 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

2.    Jmenování ověřovatelů zápisu paní Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

3.   Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s EKO-KOM, a.s. Praha.  Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

4.    Smlouvu o dílo a o poskytování služeb s GPlus s.r.o. Újezd u Sezemic na založení datového projektu s plnou funkčností a moduly na serveru poskytovatele se základní náplní dat v návaznosti s chystaným projektem JDTM ČR (jednotná digitální technická mapa ČR). Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

5.    Provedení opravy místních komunikací Turbem v lokalitách 1, 2, 3 od firmy Opravex s.r.o. za celkovou cenu 84.000,-Kč + válcování. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

6.  Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce“ za období 02/2019 – 02/2023 (zpráva o uplatňování č.2). Pro hlasovalo 8 zastupitelů

 

7.  Žádost ZŠ a MŠ Čestice o uhrazení ztráty ve výši 2.982,59 Kč jako hospodářský výsledek za rok 2022 z rezervního fondu školy.

       Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

8.  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-2014345/04 na parcely č. 21/5 a 22/10 v k.ú. Čestice za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,-Kč.  Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

9.  Rozpočtovém opatření č.1“  - dotace na volbu prezidenta, rekonstrukce osvětlení, dotace na pracovníka OÚ, příjem z ubytovny, náklady na elektrokotel atd. (viz příloha). Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

Návrh usnesení přečetla místostarostka Simona Dvořáčková.

Hlasování: Pro: 8    Proti: 0   Zdržel se: 0V Česticích  dne: 4.5.2023Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 4.5.2023