ZÁPIS A USNESENÍ ze 30.6.2022

 

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 

Pořadové č.: 3/2022

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 30.6.2022

 

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Dvořáčková, Jitka Lásková, Petr Hynek,  Petr Vondráček ml., Ing.Karel Hloušek, Chaloupka Richard

 

Omluveni: Jana Janečková,

Neomluveni: MUDr. Vladimír Záleský

K bodu 1/3/22 Zahájení

Zasedání zahájil v 19:00 hodin pan Petr Vondráček, starosta obce. Přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání. Přítomno 10 občanů obce.  Následně místostarostka S. Dvořáčková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání č.2/2022.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

K bodu 2/3/22  Schválení programu jednání

Pro zajištění průběhu veřejného zasedání navrhuje starosta schválit předložený program veřejného zasedání zastupitelstva v obci Čestice.

Program:

                         

1/      Zahájení

2/      Program zasedání

3/      Jmenování ověřovatelů zápisu

4/      Zpráva finančního výboru

5/      Zpráva starosty obce

6/      Závěrečný účet obce za rok 2021

7/      Směnná smlouva - parcela KN č. 946/3

8/      Smlouva o bezúplatném převodu majetku – ZŠ a MŠ Čestice

9/      Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

10     Instalace retardéru

11/    Oprava komunikací v obci

12/    Rekonstrukce komunikace Podchlumí

13/    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

14/    Došlá pošta

15/    Diskuze

16/    Usnesení

 

Usnesení: Program jednání

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce a zaslaný zastupitelům i občanům obce e-mailem dne 22.6.2022 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0

                                                                              

K bodu 3/3/22  Jmenování ověřovatelů zápisu

Jedná se o organizační krok dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 95 ve znění pozdějších předpisů nutný k zajištění průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Petra Hynka a Jitku Láskovou.

Usnesení: Ověřovatelé zápisu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice jmenuje ověřovatele zápisu Petra Hynka a Jitku Láskovou

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 4/3/22  Zpráva finančního výboru

    

Předseda finančního výboru informoval přítomné o čerpání a plnění obecního rozpočtu k 31.5.2022.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

Příloha  č.1


K bodu 5/3/22  Zpráva starosty obce

Starosta ve své zprávě informoval o postupu při reklamaci kanalizace Čestice – Olešnice dodavatelské firmě (zápach u podtlakové stanice, potrubí Olešnice, šachty), navýšení finančních nákladů na svoz odpadů (palivový příplatek), provedené kontrole hospodaření v lesích, úpravě cesty na Horkách a postupu stavebních prací v lokalitě Podchlumí a Za Humny.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

Příloha  č.2

 

K bodu 6/3/22  Závěrečný účet obce za rok 2021

Návrh Závěrečného účtu Obce Čestice za rok 2021 byl vyvěšený od 23.5.2022 na úředních deskách obce na základě zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 44 ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb. zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.  Obec vykazuje za loňský rok hospodaření bez výhrad. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Usnesení: Závěrečný účet obce za rok 2021

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021, který byl projednán zastupitelstvem obce a uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn na úředních deskách obce, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje účetní závěrku Obce Čestice za rok 2021 a účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čestice za rok 2021.

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.3

 

K bodu 7/3/22  Směnná smlouva - parcela KN č. 946/3

Starosta informoval zastupitele o jednáních ohledně „Směnné smlouvy“ s paní Františkou Horáčkovou na parcelu ve vlastnictví obce č. 946/3 o výměře 115 m2 v katastrálním území Čestice u Častolovic za parcelu č. 725/3 o výměře 115 m2 v katastrálním území Zdelov. Dále informoval o jednáních s JUDr. Miloslavem Tuzarem ohledně plateb za náklady.

Usnesení: Směnná smlouva - parcela KN č. 946/3

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Směnnou smlouvu“ s paní Františkou Horáčkovou na parcelu ve vlastnictví obce č. 946/3 o výměře 115 m2 v katastrálním území Čestice u Častolovic za parcelu č. 725/3 o výměře 115 m2 v katastrálním území Zdelov. Záměr směny byl vyvěšen dne 8.6.2022  po dobu 15-ti dnů na úředních deskách obce.


Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.4

 

K bodu 8/3/22  Smlouva o bezúplatném převodu majetku – ZŠ a MŠ Čestice

Starosta informoval zastupitele o možnosti uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu movitého a nemovitého majetku“ mezi smluvními stranami NAD ORLICÍ, o.p.s. Kostelecké Horky  a Základní školou a Mateřskou školou, Čestice na věci v celkové hodnotě …..,-Kč dle přílohy č.1 uvedené smlouvy (školní mikroskop Student III 40-1280x, 2ks. za cenu …...,-Kč a Mikroskop Biorit ICD 20x – žákovský a studentský mikroskop, 5ks. Za cenu ….....,-Kč).

 

Usnesení: Smlouva o bezúplatném převodu majetku – ZŠ a MŠ Čestice

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu movitého a nemovitého majetku“ mezi smluvními stranami NAD ORLICÍ, o.p.s. Kostelecké Horky  a Základní školou a Mateřskou školou, Čestice na věci v celkové hodnotě ….....,-Kč dle přílohy č.1 uvedené smlouvy.


Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.5

 

K bodu 9/3/22  Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Starosta informoval zastupitele o nutnosti změny směrnice o zásadách zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, kterou by se zrušila směrnice ze dne 1.1.2017. Jedná se o změnu z důvodu inflace a zdražování prací a materiálů v ČR.

Usnesení: Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Směrnici o zásadách zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, kterou se ruší směrnice ze dne 1.1.2017.


Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.6

 

K bodu 10/3/22  Instalace retardéru

Starosta informoval zastupitele o písemné žádosti občanů ze dne 25.5.2022 na osazení retardéru do ulice „Bumbálkova“ z důvodu bezpečnosti silničního provozu a zklidnění dopravy v obytné zóně. Retardér číslo 2 bude osazen mezi most a uličku u p. Vogela. Po bouřlivé diskuzi bylo doporučeno zajistit vyjádření dalších obyvatelů ulice a bod o instalaci retardéru přesunout na příští zasedání.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

Příloha  č.7

 

K bodu 11/3/22  Oprava komunikací v obci

Starosta informoval zastupitele o možnosti opravy komunikací v Častolovických Horkách  a v Česticích za částku …...,-Kč. Opravu na základě smlouvy o dílo provede firma NEDO SERVICES, s.r.o. Praha .

Usnesení: Oprava komunikace v obci

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Smlouvu o dílo“ s firmou NEDO SERVICES, s.r.o. Praha na opravu komunikací v Častolovických Horkách a v Česticích za částku …....,-Kč.


Hlasování: Pro: 0   Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.8

 

K bodu 12/3/22  Rekonstrukce komunikace Podchlumí

Starosta informoval zastupitele o možnosti nízkonákladové rekonstrukce komunikace v lokalitě Podchlumí za částku …....,-Kč, pro následnou kolaudaci.  Rekonstrukci na základě smlouvy o dílo provede firma Radovana Laluhy, Borohrádek.

Usnesení: Rekonstrukce komunikace Podchlumí

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Smlouvu o dílo“ s Radovanem Laluhou, Borohrádek na rekonstrukci komunikace v lokalitě Podchlumí za částku ….....,-Kč.
Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.9

 

K bodu 13/3/22  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Starosta informoval zastupitele o žádosti Ing. Stanislava Marholda - CTI PROJEKT, Choceň ze dne 17.6.2022 o schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ s firmou CETIN a.s. Praha 9 – lokalita Za Humny komunikační vedení a zařízení, projektované v rámci akce „0726/21 FTTH Čestice u Častolovic_OK“ za částku 30,-Kč za bm.

Usnesení: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ s firmou CETIN a.s. Praha 9 – lokalita Za Humny komunikační vedení a zařízení za částku 30,-Kč za bm. S požadavkem, že obec souhlasí s umístěním stavby a s umístěním inženýrských sítí za podmínek uvedení pozemku a krajnice komunikace do původního stavu. Obec nesouhlasí s umístěním vedení do komunikace a případným zásahem do asfaltového povrchu. Dále obec požaduje uložení nového vedení do chráničky, aby bylo ochráněno pro plánovanou výstavbu chodníku v lokalitě.

 

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.10

 

K bodu 14/3/22  Došlá pošta

K bodu 15/3/22  Diskuze

Bylo projednáno: časový harmonogram plánované výstavby obchvatu Častolovic, plánovaný obchvat Borohrádku s výstavbou protihlukové stěny a podchodu v Česticích.

 

K bodu 16/3/22  Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.6.2022

 

 

USNESENÍ

 

 

Obecního zastupitelstva obce Čestice ze dne 30.6.2022

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice

 

Bere na vědomí

 

1.      Zprávu finančního výboru.

2.      Zprávu starosty obce.

3.      Osazení retardéru v ulici za obecním úřadem (Bumbálkova) na základě žádosti obyvatelů této lokality

                                                    

Schvaluje

 

 

1.    Předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce a zaslaný zastupitelům i občanům obce e-mailem dne 22.6.2022 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

2.    Jmenování ověřovatelů zápisu pana Petra Hynka a paní Jitku Láskovou. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

3.  Závěrečný účet Obce Čestice za rok 2021, který byl projednán zastupitelstvem obce a uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn na úředních deskách, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

Účetní závěrku Obce Čestice za rok 2021. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

4.   Směnnou smlouvu s paní Františkou Horáčkovou na parcelu ve vlastnictví obce č. 946/3 o výměře 115 m2 v katastrálním území Čestice u Častolovic za parcelu č. 725/3 o výměře 115 m2 v katastrálním území Zdelov. Záměr směny byl vyvěšen dne 8.6.2022  po dobu 15-ti dnů na úředních deskách obce. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

5.  Smlouvu o bezúplatném převodu movitého a nemovitého majetku“ mezi smluvními stranami NAD ORLICÍ, o.p.s. Kostelecké Horky  a Základní školou a Mateřskou školou, Čestice na věci v celkové hodnotě ….....,-Kč dle přílohy č.1 uvedené smlouvy. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

6.   Směrnici o zásadách zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, kterou se ruší směrnice ze dne 1.1.2017. Pro hlasovalo 7 zastupitelů

 

7. Smlouvu o dílo s firmou NEDO SERVICES, s.r.o. Praha na opravu komunikací v Častolovických Horkách  a v Česticích za částku …....,-Kč. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

8. Smlouvu o dílo s Radovanem Laluhou, Borohrádek na opravu komunikace v lokalitě Podchlumí za částku …...,-Kč. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ s firmou CETIN a.s. Praha 9 – lokalita Za Humny komunikační vedení a zařízení za částku 30,-Kč za bm. S požadavkem, že obec souhlasí s umístěním stavby a s umístěním inženýrských sítí za podmínek uvedení pozemku a krajnice komunikace do původního stavu. Obec nesouhlasí s umístěním vedení do komunikace a případným zásahem do asfaltového povrchu.Dále obec požaduje uložení nového vedení do chráničky, aby bylo ochráněno pro plánovanou výstavbu chodníku v lokalitě. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

Návrh usnesení přečetla místostarostka Simona Dvořáčková.

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 30.6.2022