ZÁPIS A USNESENÍ ze 29.6.2023

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 

Pořadové č.: 3/2023

 

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 29.6.2023

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Dvořáčková, Jana Janečková, Mgr. Lucie Růžičková, Richard Chaloupka, Petr Hynek, Petr Javůrek, Ing. Jitka Macháčková,

Omluveni: Jitka Lásková,K bodu 1/3/23 Zahájení

Zasedání zahájil v 19:00 hodin pan Petr Vondráček, starosta obce. Přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání. Přítomno bylo 8 občanů obce. Následně místostarostka S. Dvořáčková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání č. 2/2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

K bodu 2/3/23  Schválení programu jednání

Pro zajištění průběhu veřejného zasedání navrhuje starosta schválit předložený program veřejného zasedání zastupitelstva v obci Čestice.

Program:

                         

1/       Zpráva starosty obce

2/       Zpráva finančního výboru

3/       Závěrečný účet obce

4/       Darovací smlouva – finanční dar - Oblastní charita Pardubice

5/       Darovací smlouva – finanční dar – Marlen Kostelec n. O., z.s.

6/       Darovací smlouva – finanční dar – Lillyane, z.s. Týniště nad Orlicí

7/       Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IP-12-2015255/VB/1a

8/       Smlouva o dílo - Změna č.1 ÚP Čestice

9/       Rozpočtové opatření č.2

10/     Došlá pošta

11/     Diskuze

12/     Usnesení

 

Usnesení: Program jednání

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 22.6.2023 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

                                                                               

K bodu 3/3/23  Jmenování ověřovatelů zápisu

Jedná se o organizační krok dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 95 ve znění pozdějších předpisů nutný k zajištění průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Usnesení: Ověřovatelé zápisu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice jmenuje ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 4/3/23  Zpráva finančního výboru

    

Předseda finančního výboru Ing. Macháčková informovala přítomné o čerpání a plnění obecního rozpočtu k 31.5.2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

Příloha  č.1

K bodu 5/3/23  Zpráva starosty obce

 

Starosta ve své zprávě informoval o dokončení rekonstrukce osvětlení na hřišti a zastávkách BUS, odpadovém hospodářství v obci v nadcházejících letech, stavebních akcích v obci, mimořádné splátce úvěru a proběhlém přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

 

K bodu 6/3/23  Závěrečný účet obce za rok 2022

 

Návrh Závěrečného účtu Obce Čestice za rok 2022 byl vyvěšený od 5.6.2023 na úředních deskách obce na základě zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 44 ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb. zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.  Obec vykazuje za loňský rok hospodaření bez výhrad. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Usnesení: Závěrečný účet obce za rok 2022

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2022, který byl projednán zastupitelstvem obce a uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn na úředních deskách obce, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0

 

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje účetní závěrku Obce Čestice za rok 2022 a účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čestice za rok 2022.

Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0

                                                                                                 Příloha  č.2

 

K bodu 7/3/23  Darovací smlouva – finanční dar - Oblastní charita Pardubice

 

Jedná se o „Darovací smlouva – finanční dar“ s Oblastní charita Pardubice na podporu domácí odborné hospicové péče  lékaře, sociálního pracovníka, psychologa či psychoterapeuta ve výši …..,-Kč.

 

Usnesení: Darovací smlouva – finanční dar - Oblastní charita Pardubice

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Darovací smlouvu – finanční dar“ s Oblastní charitou Pardubice na podporu domácí odborné hospicové péče lékaře, sociálního pracovníka, psychologa či psychoterapeuta ve výši …...,-Kč.
Hlasování: Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0

Příloha  č.3

 

K bodu 8/3/23  Darovací smlouva – finanční dar – Marlen Kostelec n. O., z.s.

Starosta informoval zastupitele ohledně žádosti dobrovolného zájmového spolku  Marlen Kostelec nad Orlicí, z. s., který provozuje volnočasové sportovní a taneční aktivity dětí a mládeže zaměřené na mažoretkový sport. Jedná se o finanční podporu, která by umožnila i v letošním roce účast dvou oddílů Marlen – 50 děvčat - na ME, které se uskuteční v červnu ve slovinském Mariboru.

 

Usnesení: Darovací smlouva – finanční dar – Marlen Kostelec n. O., z.s.

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Darovací smlouvu“ s Marlen Kostelec n. O., z.s., ve výši …....,-Kč na neúčelové potřeby spolku.

 

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.4

 

K bodu 9/3/23  Darovací smlouva – finanční dar – Lillyane, z.s. Týniště nad Orlicí

Starosta informoval zastupitele ohledně žádosti spolku  Lillyane, z.s. Týniště nad Orlicí, z. s., který provozuje volnočasové sportovní a taneční aktivity dětí a mládeže zaměřené na mažoretkový sport. Jedná se o finanční podporu, která by umožnila v letošním roce účast na ME, které se uskuteční v červnu ve slovinském Mariboru.

 

Usnesení: Darovací smlouva – finanční dar – Lillyane, z.s. Týniště nad Orlicí

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Darovací smlouvu“ s Lillyane, z.s. Týniště nad Orlicí, ve výši ….....,-Kč na neúčelové potřeby spolku.


Hlasování: Pro:8 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.5

 

 

K bodu 10/3/23  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-2015255/VB/1a

 

Starosta informoval o žádosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-2015255/VB/1a“ na parcely č. 1048/5 a 1083/4 v k.ú. Čestice za jednorázovou náhradu ve výši ...000,-Kč.

 

Usnesení: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-2015255/VB/1a

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-2015255/VB/1a“ na parcely č. 1048/5 a 1083/4 v k.ú. Čestice za jednorázovou náhradu ve výši …...,-Kč.


Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.6

 

K bodu 11/3/23  Smlouva o dílo - Změna č.1 ÚP Čestice

Starosta informoval zastupitele o nutnosti provedení změny územního plánu obce v rámci jednotného standartu územních plánů. Dále informoval o možnosti získání dotačního titulu na tuto změnu a nabídce na vlastní zhotovení této změny s Ing. arch. Pavlem Kramářem, autorizovaným architektem, Třebechovice pod Orebem, za celkovou cenu …..,-Kč.

 

Usnesení: Smlouva o dílo - Změna č.1 ÚP Čestice

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouva o dílo - Změna č.1 ÚP Čestice“  s Ing. arch. Pavlem Kramářem, autorizovaným architektem, Třebechovice pod Orebem, za celkovou cenu …...,-Kč.

 

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.7

K bodu 12/3/23  Rozpočtové opatření č.2

Starosta informoval zastupitele o „Rozpočtovém opatření č.2“  - změna ÚP, oprava veřejného osvětlení, vícepráce čp.108, oprava chodníku.

 

Usnesení: Rozpočtové opatření č.2

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Rozpočtovém opatření č.2“  - změna ÚP, oprava veřejného osvětlení, vícepráce čp.108, oprava chodníku (viz příloha).

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

K bodu 12/3/23  Došlá pošta

K bodu 13/3/23  Diskuze

Bylo projednáno:

 

K bodu 14/3/23  Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.6.2023.


USNESENÍ

 

 

Obecního zastupitelstva obce Čestice ze dne 29.6.2023

 

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice

 

Bere na vědomí

 

1.      Zprávu finančního výboru.

2.      Zprávu starosty obce.

 

                                                    

Schvaluje

 

 

1.    Předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 22.6.2023 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

2.    Jmenování ověřovatelů zápisu paní Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

3.    Závěrečný účet obce za rok 2022, který byl projednán zastupitelstvem obce a uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn na úředních deskách obce, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Účetní závěrku Obce Čestice za rok 2022 a účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čestice za rok 2022. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

4.    Darovací smlouvu – finanční dar s Oblastní charitou Pardubice na podporu domácí odborné hospicové péče lékaře, sociálního pracovníka, psychologa či psychoterapeuta ve výši ...,-Kč. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

5.    Darovací smlouvu s Marlen Kostelec n. O., z.s., ve výši …..,-Kč na neúčelové potřeby spolku. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

6.  Darovací smlouvu s Lillyane, z.s. Týniště nad Orlicí, ve výši ….,-Kč na neúčelové potřeby spolku. Pro hlasovalo 8 zastupitelů

 

7.   Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena IP-12-2015255/VB/1a“ na parcely č. 1048/5 a 1083/4 v k.ú. Čestice za jednorázovou náhradu ve výši ….,-Kč. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

8.  Smlouva o dílo - Změna č.1 ÚP Čestice“  s Ing. arch. Pavlem Kramářem, autorizovaným architektem, Třebechovice pod Orebem, za celkovou cenu ...,-Kč. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

9.  Rozpočtovém opatření č.2  - změna ÚP, oprava veřejného osvětlení, vícepráce čp.108, oprava chodníku (viz příloha). Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

Návrh usnesení přečetla místostarostka Simona Dvořáčková.

Hlasování: Pro: 8    Proti: 0   Zdržel se: 0V Česticích  dne: 29.6.2023……………………………..                                                      ……………………………        

   starosta obce                                                                                 zástupce starosty

 

Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 29.6.2023