ZÁPIS A USNESENÍ ze 28.4.2022

 

Zápis

 

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 

Pořadové č.: 2/2022

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 28.4.2022

 

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Dvořáčková, Jana Janečková, Jitka Lásková, Petr Hynek,  Petr Vondráček ml., Ing.Karel Hloušek

 

Omluveni: Chaloupka Richard

Neomluveni: MUDr. Vladimír Záleský

 

Zasedání zahájil p. P. Vondráček za přítomnosti 7 občanů.

Program:

 

                                

1/     Zahájení

2/     Zpráva starosty obce

3/     Zpráva finančního výboru

4/     Darovací smlouva – Charita RK

5/     Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 – 2026

6/     Vyřazení a likvidace majetku obce

7/     Složení zálohy na náklady exekuce

8/     Kupní smlouva na část parcely KN č. 808/5

9/     Kupní smlouva na část parcely KN č. 797/7

10/   Smlouva pro umístění Z-BOXU

11/    Darovací smlouva – Klub dětí a mládeže HK

12/    Ceník za pronájem vozidla a štěpkovače

13/    Smlouva o dílo – Teding HK

14/    Rozpočtové opatření č.1

15/    Diskuze

16/    Usnesení

                       

 

Ověřovatele zápisu: Jana Janečková, Jitka Lásková. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

1/ Veřejné zasedání zahájil starosta obce p. Petr Vondráček a poté přečetla usnesení z minulého  

    veřejného zasedání místostarostka S. Dvořáčková

 

2/ Předseda finančního výboru informoval přítomné o čerpání a plnění obecního rozpočtu k 31.3.2022.

 

3/ Starosta ve své zprávě informoval o postupu při reklamaci kanalizace Čestice – Olešnice dodavatelské firmě, odpadovém hospodářství, o stavebních projektech v letošním roce, žádostech o dotační tituly na letošní rok a úvěru na kanalizaci.

    

4/ Zastupitelé schválili „Darovací smlouvu“ s Oblastní charitou RK s finanční částkou ve výši 0.000,-Kč. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

5/ Zastupitelé schválili „Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 – 2026“ v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů v počtu 9 členů ZO Čestice. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

6/  Zastupitelé schválili vyřazení a likvidaci majetku obce – nefunkční zařízení dle přiloženého soupisu. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

7/ Zastupitelé schválili složení zálohy na náklady exekuce proti povinnému M. M, Choceň ve výši 000,-Kč na další vedení exekuce Exekutorským úřadem Přerov. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

8/  Zastupitelé schválili uzavření „Kupní smlouvy“ na část parcely KN č. 808/5 o výměře 96 m2 za cenu 70,-Kč za m2 manželům Z.. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

9/ Zastupitelé schválili uzavření „Kupní smlouvy“ na část parcely KN č. 797/7 díl „a“ a díl „b“ o celkové výměře 160 m2 za cenu 70,-Kč za m2 manželům S.. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

10/ Zastupitelé schválili uzavření „Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování“ s fi. Zásilkovna s.r.o. Praha na prostor o výměře 2,1 m2 z parcely KN č. st. 113 – plocha před budovou OÚ (prostor bývalé telefonní budky). Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

11/ Zastupitelé schválili „Darovací smlouvu“ s Klubem dětí a mládeže HK s finanční částkou ve výši 0.000,-Kč – 15. ročník čištění řeky Orlice. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

12/ Zastupitelé schválili ceník za pronájem vozidla Bonetti FX100/35E5 s kontejnerovým nosičem ve výši 800,-Kč/1h včetně obsluhy jednoho pracovníka obce a štěpkovače Laski LS 100/27 C ve výši 700,-Kč/1h včetně obsluhy dvou pracovníků obce. Pro hlasovalo 7 zastupitelů

 

13/ Zastupitelé schválili uzavření „Smlouvy o dílo“ s fi. Teding HK na udržovací práce mostu č.7 (u čápa) včetně zábradlí v celkové výši 0.000,-Kč bez DPH. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

14/ Zastupitelé schválili „Rozpočtové opatření č.1“ – Podchlumí, veřejné osvětlení, hospoda. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

15/ V diskuzi bylo projednáváno: zápach z podtlakové stanice s projednáním v DSO Obecní vodaZapsala: S. Dvořáčková

 USNESENÍ

 

 

Obecního zastupitelstva obce Čestice ze dne 28.4.2022

 

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice

 

Bere na vědomí

 

1.      Zprávu finančního výboru.

2.      Zprávu starosty obce.

 

 

                                                    

Schvaluje

 

 

Ověřovatele zápisu: Jana Janečková, Jitka Lásková. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

1.        Darovací smlouvu s Oblastní charitou RK s finanční částkou ve výši 0.000,-Kč. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

2.      Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 – 2026“ v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů v počtu 9 členů ZO Čestice. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

3.      Vyřazení a likvidaci majetku obce – nefunkční zařízení dle přiloženého soupisu. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

4.      Složení zálohy na náklady exekuce proti povinnému M. Mi, Choceň ve výši 000,-Kč na další vedení exekuce Exekutorským úřadem Přerov. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

5.      Uzavření „Kupní smlouvy“ na část parcely KN č. 808/5 o výměře 96 m2 za cenu 70,-Kč za m2 manželům Z.. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

6.      Uzavření „Kupní smlouvy“ na část parcely KN č. 797/7 díl „a“ a díl „b“ o celkové výměře 160 m2 za cenu 70,-Kč za m2 manželům S.. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

7.      Uzavření „Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování“ s fi. Zásilkovna s.r.o. Praha na prostor o výměře 2,1 m2 z parcely KN č. st. 113 – plocha před budovou OÚ (prostor bývalé telefonní budky). Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

8.      Darovací smlouvu s Klubem dětí a mládeže HK s finanční částkou ve výši 0.000,-Kč – 15. ročník čištění řeky Orlice. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

9.      Ceník za pronájem vozidla Bonetti FX100/35E5 s kontejnerovým nosičem ve výši 800,-Kč/1h včetně obsluhy jednoho pracovníka obce a štěpkovače Laski LS 100/27 C ve výši 700,-Kč/1h včetně obsluhy dvou pracovníků obce. Pro hlasovalo 7 zastupitelů

 

10.  Uzavření „Smlouvy o dílo“ s fi. Teding HK na udržovací práce mostu č.7 (u čápa) včetně zábradlí v celkové výši 0.000,-Kč bez DPH. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.

 

11.  Rozpočtové opatření č.1– Podchlumí, veřejné osvětlení, hospoda. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.V Česticích  dne: 28.4.2022Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 28.4.2022