ZÁPIS A USNESENÍ ze 26.10.2023

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 

Pořadové č.: 5/2023

 

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 26.10.2023

 

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Vondráčková, Jana Janečková, Mgr. Lucie Růžičková, Richard Chaloupka, Petr Hynek, Petr Javůrek, Jitka Lásková,

 

Omluveni: Ing. Jitka Macháčková,

Neomluveni:

K bodu 1/5/23 Zahájení

Zasedání zahájil v 19:00 hodin pan Petr Vondráček, starosta obce. Přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání. Přítomno bylo 1 občana obce. Následně místostarostka S. Vondráčková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání č. 4/2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

K bodu 2/5/23  Schválení programu jednání

Pro zajištění průběhu veřejného zasedání navrhuje starosta schválit předložený program veřejného zasedání zastupitelstva v obci Čestice.

Program:

 

1/      Zahájení

2/      Program jednání

3/       Jmenování ověřovatelů zápisu                  

4/      Zpráva finančního výboru

5/      Zpráva starosty obce

6/      Domovní řád

7/      Dodatek č.2 stanov DSO „Obecní voda“

8/      Smlouva o pronájmu garáže

9/      Úhrada členských příspěvků SH ČMS za rok 2023

10/    Smlouva o úhradě nákladů na likvidaci odpadů

11/    Smlouva o zřízení věcného břemene

12/    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

13/    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

14/    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

15/    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

16/    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

17/    Navýšení ceny za m2 při prodeji obecních parcel

18/    Mimořádná splátka úvěru

19/    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

20/    Rozpočtové opatření č.4

21/    Došlá pošta

22/    Diskuze

23/    Usnesení

 

Usnesení: Program jednání

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 18.10.2023 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

                                                                              

K bodu 3/5/23  Jmenování ověřovatelů zápisu

Jedná se o organizační krok dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 95 ve znění pozdějších předpisů nutný k zajištění průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Usnesení: Ověřovatelé zápisu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice jmenuje ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 4/5/23  Zpráva finančního výboru

    

Starosta informoval přítomné o čerpání a plnění obecního rozpočtu k 30.9.2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

Příloha  č.1

K bodu 5/4/23  Zpráva starosty obce

 

Starosta ve své zprávě informoval o dokončení rekonstrukce chodníku pře bytovkou za obecním úřadem, vystoupení obce Hřibiny z DSO „OV“, odpadovém hospodářství v obci (bio) a proběhlé kontrole obce ze strany krajského úřadu.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

 

K bodu 6/5/23  Domovní řád

Starosta informoval přítomné ohledně nutnosti schválení domovního řádu pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Čestice.

Usnesení: Domovní řád

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje domovní řád pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Čestice.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.2

 

                                                                                                 

K bodu 7/5/23  Dodatek č.2 stanov DSO „Obecní voda“

 

Jedná se o schválení „Dodatku č.2“ stanov DSO „Obecní voda“ ve kterém se rozšiřuje možnost  jednání s vystupující obcí písemnou dohodou schválenou výborem a obcí která ukončuje členství v DSO.

Usnesení: Dodatek č.2 stanov DSO „Obecní voda“

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Dodatek č.2“ ke stanovám Dobrovolného svazku obcí „Obecní voda“.


Hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdržel se: 0

 

K bodu 8/5/23  Smlouva o pronájmu garáže

Starosta informoval zastupitele o možnosti pronájmu garáže č.8  od p. …....... na letošní rok u konírny v dolní části obce za částku …......-Kč.

Usnesení: Smlouva o pronájmu garáže

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o pronájmu garáže č.8“ s …....... na rok 2023 za celkovou roční částku ….......-Kč.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.3

 

K bodu 9/5/23  Úhrada členských příspěvků SH ČMS za rok 2023

Zastupitele projednali úhradu členských příspěvků sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka na rok 2023 pro 82 členů SDH Čestice ve výši ….......,-Kč.

Usnesení: Úhrada členských příspěvků SH ČMS za rok 2023

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje úhradu členských příspěvků sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka na rok 2023 pro 82 členů SDH Čestice ve výši ….......,-Kč.


Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.4

 

 

K bodu 10/5/23  Smlouva o úhradě nákladů na likvidaci odpadů

 

Starosta informoval zastupitele o nutnosti uzavření „Smlouvy o úhradě nákladů na Gamble Czech Republic s.r.o. dle § 10zákona, kde je výrobcům plastových výrobků uložena povinnost hradit obcím náklady na úklid odpadu z vybraných plastových výrobků, jehož se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu a soustřeďování odpadu z těchto vybraných plastových výrobků v rámci obecního systému odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad, včetně speciálních sběrných nádob na odpad z těchto vybraných plastových výrobků, umístěných na veřejných prostranstvích, jeho přepravu a zpracování.  

Usnesení: Smlouva o úhradě nákladů na likvidaci odpadů

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje uzavření „Smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu“ s firmou Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. za kompenzaci hrazenou obci.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.5

 

K bodu 11/5/23  Smlouva o zřízení věcného břemene

Starosta informoval zastupitele o „Smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2014345/VB/03“ ohledně kabelového vedení NN na parcelách 22/10 a 21/5 v k.ú. Čestice u Častolovic za úhradu ve výši …......,-Kč s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

Usnesení: Smlouva o zřízení věcného břemene

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2014345/VB/03“ ohledně kabelového vedení NN na parcelách 22/10 a 21/5 v k.ú. Čestice u Častolovic za úhradu ve výši …........,-Kč s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.6

 

K bodu 12/5/23  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

 

Starosta informoval zastupitele o nutnosti schválení nových obecně závazných vyhlášek obce o místních poplatcích na základě novely zákona ze dne 13.7.2023 s účinností od 1.1.2024. Jedná se o vyhlášku o místním poplatku z pobytu se sazbou ….,-Kč na den pobytu s účinností od 1.1.2024.

Usnesení: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu s účinností od 1.1.2024.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.7

 

K bodu 13/5/23  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Starosta informoval zastupitele o nutnosti schválení nových obecně závazných vyhlášek obce o místních poplatcích na základě novely zákona ze dne 13.7.2023 s účinností od 1.1.2024. Jedná se o vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se sazbou …..,-Kč na občana obce s účinností od 1.1.2024.

Usnesení: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2024.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.8

K bodu 14/5/23  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Starosta informoval zastupitele o nutnosti schválení nových obecně závazných vyhlášek obce o místních poplatcích na základě novely zákona ze dne 13.7.2023 s účinností od 1.1.2024. Jedná se o vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se sazbou ...,-Kč za m2 a den s účinností od 1.1.2024.

Usnesení: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2024.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.9

K bodu 15/5/23  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Starosta informoval zastupitele o nutnosti schválení nových obecně závazných vyhlášek obce o místních poplatcích na základě novely zákona ze dne 13.7.2023 s účinností od 1.1.2024. Jedná se o vyhlášku místním poplatku ze psů se sazbou ...,-Kč za psa v obci s účinností od 1.1.2024.

Usnesení: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2024.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.10

 

K bodu 16/5/23  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Starosta informoval zastupitele o nutnosti schválení nových obecně závazných vyhlášek obce o místních poplatcích na základě novely zákona ze dne 13.7.2023 s účinností od 1.1.2024. Jedná se o vyhlášku o místním poplatku ze vstupného se sazbou 10% z vybraného vstupného s účinností od 1.1.2024.

Usnesení: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného s účinností od 1.1.2024.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.11

K bodu 17/5/23  Navýšení ceny za m2 při prodeji obecních parcel

Starosta informoval zastupitele o navýšení ceny za m2 při prodeji obecních parcel ze 70,-Kč za m2 na 100,-Kč za m2.

Usnesení: Navýšení ceny za m2 při prodeji obecních parcel

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje navýšení ceny za m2 při prodeji obecních parcel ze 70,-Kč za m2 na 100,-Kč za m2.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 18/5/23  Mimořádná splátka úvěru

Starosta informoval zastupitele o možnosti mimořádné splátky úvěru na kanalizaci ve výši …...,-Kč z důvodu snížení splátek stávajícího úvěru.

Usnesení: Mimořádná splátka úvěru

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje mimořádnou splátku úvěru na kanalizaci ve výši ….,-Kč.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0K bodu 19/5/23  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Starosta informoval zastupitele o „Smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. E617-S-4202/2023“ ohledně „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část“ na parcele 39/5 v k.ú. Čestice u Častolovic se Správou železnic, státní organizace Praha 1 - Nové Město, za úhradu ve výši ….,-Kč.  Termín realizace se předpokládá v termínu 11/2024 – 12/2025.

Usnesení: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. E617-S-4202/2023“ ohledně „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část“ na parcele 39/5 v k.ú. Čestice u Častolovic se Správou železnic, státní organizace Praha 1 - Nové Město, za úhradu ve výši …..,-Kč. 

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.12

 

K bodu 20/5/23  Rozpočtové opatření č.4

Starosta informoval zastupitele o „Rozpočtovém opatření č. 4“ – příjem na změnu územního plánu, navýšení došlých daní, výdajů na prohloubení studny, nátěr haly, oprava bytu č.3 a č.7. 

Usnesení: Rozpočtové opatření č.4

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Rozpočtové opatření č. 4“ – příjem na změnu územního plánu, navýšení došlých daní, výdajů na prohloubení studny, nátěr haly, oprava bytu č.3 a č.7. 

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.13

 

K bodu 21/5/23  Došlá pošta

K bodu 22/5/23  Diskuze

Bylo projednáno: ----

K bodu 23/5/23  Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26.10.2023.USNESENÍ

 Obecního zastupitelstva obce Čestice ze dne 26.10.2023

 

 Obecní zastupitelstvo v obci Čestice

 

Bere na vědomí

 

1.      Zprávu finančního výboru.

2.      Zprávu starosty obce.

                                                    

Schvaluje

 

1.    Předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 18.10.2023 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

2.    Jmenování ověřovatelů zápisu paní Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou. Pro hlasovalo 8

3.   Domovní  řád pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Čestice.Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

4.  Dodatek č.2 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí „Obecní voda“. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

5.   Smlouvu o pronájmu garáže č.8 s .......... na rok 2023 za celkovou roční částku.....,-Kč.. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

6.    Úhradu členských příspěvků sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka na rok 2023 pro 82 členů SDH Čestice ve výši …...,-Kč.Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

7.  Smlouvu o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu s firmou Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. za kompenzaci hrazenou obci. Pro hlasovalo 8 zastupitelů

8.  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2014345/VB/03 ohledně kabelového vedení NN na parcelách 22/10 a 21/5 v k.ú. Čestice u Častolovic za úhradu ve výši …..,-Kč s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

9.  Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu s účinností od 1.1.2024. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

10. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2024. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

11. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2024. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

12. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2024.. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

13. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného s účinností od 1.1.2024. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

14. Navýšení ceny za m2 při prodeji obecních parcel ze 70,-Kč za m2 na 100,-Kč za m2. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

15. Mimořádnou splátku úvěru na kanalizaci ve výši …..,-Kč. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

16. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. E617-S-4202/2023“ ohledně „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část“ na parcele 39/5 v k.ú. Čestice u Častolovic se Správou železnic, státní organizace Praha 1 - Nové Město, za úhradu ve výši ….,-Kč.  Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

17. Rozpočtové opatření č. 4“ – příjem na změnu územního plánu, navýšení došlých daní, výdajů na prohloubení studny, nátěr haly, oprava bytu č.3 a č.7. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

Návrh usnesení přečetla místostarostka Simona Vondráčková.

Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0

 

V Česticích  dne: 26.10.2023

Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 26.10.2023