ZÁPIS A USNESENÍ ze 25.8.2022

 

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 

Pořadové č.: 4/2022

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 25.8.2022

 

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Dvořáčková, Jana Janečková, Jitka Lásková, Petr Hynek,  Petr Vondráček ml.

Omluveni: Ing.Karel Hloušek, Chaloupka Richard

Neomluveni: MUDr. Vladimír Záleský

1/ Zasedání zahájil starosta p. P. Vondráček za přítomnosti 4 občanů. Následně místostarostka S. Dvořáčková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání č.3/2022.

2/  Program:

                                

1/         Zahájení

2/         Program zasedání

3/         Jmenování ověřovatelů zápisu

4/         Zpráva finančního výboru

5/         Zpráva starosty obce

6/         Úhrada členských příspěvků SH ČMS

7/         Smlouva o realizaci nabíjecí stanice pro elektro

8/         Smlouva o pronájmu garáže

9/         Instalace retardéru

10/       Oprava chodníku na hřišti

11/       Půjčovné za stan

12/       Žádost o pořízení elektrokotle na OÚ a ZŠ

13/       Smlouva o zřízení služebnosti

14/       Rozpočtové opatření č.2

15/       Došlá pošta

16/       Diskuze

17/       Usnesení

                       

Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

3/  Ověřovatele zápisu: Jedná se o organizační krok dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 95 ve znění pozdějších předpisů nutný k zajištění průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Janu Janečkovou  a Jitku Láskovou. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

4/ Starosta informoval přítomné o čerpání a plnění obecního rozpočtu k 31.7.2022.

 

5/ Starosta ve své zprávě informoval o postupu při reklamaci kanalizace Čestice – Olešnice dodavatelské firmě (zápach u podtlakové stanice, potrubí Olešnice, šachty), kontrole hospodaření obce za rok 2022 a postupu stavebních prací v lokalitě Podchlumí.

 

6/ Zastupitelé projednali a schválili úhradu členských příspěvků za rok 2022 pro SH ČMS RK za 80 členů SDH Čestice ve výši ….,-Kč. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

    

7/ Zastupitelé schválili „Smlouvu o realizaci nabíjecí stanice pro elektromobily“ s E-station s.r.o.  Hradec Králové s roční úhradou …...,-Kč pro obec na parcele KN č.1211. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

8/  Zastupitelé schválili „Smlouvu o pronájmu garáže“ na rok 2022 s Jaroslavem Rázkem za částku …...,-Kč. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

9/ Zastupitelé schválili osazení zpomalovacího prahu (retardéru) v ulici „Bumbálkova“ včetně osazení dvou dodatkových tabulek. Pro hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel.

 

10/ Zastupitelé schválili opravu chodníku na hřišti za částku ….....,-Kč od firmy NEDO SERVICES s.r.o. Praha. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

11/ Zastupitelé schválili cenu za půjčovné Party stanu uloženého v garáži SDH Čestice. Půjčovné a cena je pouze pro obyvatele obce ve výši …....,-Kč na víkend a do maximální vzdálenosti 20 km od obce. Pro hlasovalo 6zastupitelů.

 

12/ Zastupitelé schválili „Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě“ pro budovu OÚ čp.94 a ZŠ čp.20 Jedná se o případnou instalaci elektrického kotle. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

13/ Zastupitelé schválili „Smlouvu o zřízení služebnosti“ s Tomášem Dobiášem a Monikou Dobiášovou na služebnost chůze, jízdy a otáčení ve prospěch obce za materiál v hodnotě …..,-Kč a úpravu terénu v hodnotě 2.....,-Kč na parcele KN č. 497/1. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

14/ Zastupitelé schválili „Rozpočtové opatření č.2“  - mimořádná splátka úvěru ….,-Kč, oprava chodníku na hřišti, pojistná událost v tělocvičně. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

15/ Do jednání zastupitelstva obec neobdržela žádné písemnosti k projednání.

 

16/ V diskuzi bylo projednáváno: zápach z podtlakové kanalizace – podtlaková stanice v Česticích

 

Zapsala: S. Dvořáčková

  

 

USNESENÍ

 

 

Obecního zastupitelstva obce Čestice ze dne 25.8.2022Obecní zastupitelstvo v obci Čestice

 

Bere na vědomí

 

1.      Zprávu finančního výboru.

2.      Zprávu starosty obce.

                                                    

Schvaluje

 

1.    Předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 18.8.2022 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

2.    Jmenování ověřovatelů zápisu paní Janu Janečkovou a Jitku Láskovou. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

3.   Úhradu členských příspěvků za rok 2022 pro SH ČMS RK za 80 členů SDH Čestice ve výši …..,-Kč. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

4.   Smlouvu o realizaci nabíjecí stanice pro elektromobily“ s E-station s.r.o.  Hradec Králové s roční úhradou …..,-Kč pro obec na parcele KN. č.1211. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

5.   Smlouvu o pronájmu garáže“ na rok 2022 s Jaroslavem Rázkem za částku …...,-Kč. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

6.  Osazení zpomalovacího prahu (retardéru) v ulici „Bumbálkova“ včetně osazení dvou dodatkových tabulek. Pro hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel.

 

7.  Opravu chodníku na hřišti za částku …..,-Kč od firmy NEDO SERVICES s.r.o. Praha. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

8. Půjčovné Party stanu uloženého v garáži SDH Čestice. Půjčovné a cena je pouze pro obyvatele obce ve výši …..,-Kč na víkend a do maximální vzdálenosti 20 km od obce. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

9.  Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě“ pro budovu OÚ čp.94 a ZŠ čp.20 Jedná se o případnou instalaci elektrického kotle z důvodu přerušení dodávek plynu pro ČR v zimním období. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

10. Smlouvu o zřízení služebnosti“ s Tomášem Dobiášem a Monikou Dobiášovou na služebnost chůze, jízdy a otáčení ve prospěch obce za materiál v hodnotě …..,-Kč a úpravu terénu v hodnotě …..,-Kč na parcele KN č. 497/1.Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

11. Rozpočtové opatření č.2“ - mimořádná splátka úvěru ….....,-Kč, oprava chodníku na hřišti, pojistná událost v tělocvičně. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

25.8.2022

Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 25.8.2022