ZÁPIS A USNESENÍ ze 24.8.2023

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 

Pořadové č.: 4/2023

 Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 24.8.2023 Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Dvořáčková, Jana Janečková, Mgr. Lucie Růžičková, Richard Chaloupka, Petr Hynek,

 

Omluveni: Jitka Lásková, Petr Javůrek, Ing. Jitka Macháčková,

Neomluveni:K bodu 1/4/23 Zahájení

Zasedání zahájil v 19:00 hodin pan Petr Vondráček, starosta obce. Přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání. Přítomno bylo 9 občanů obce. Následně místostarostka S. Dvořáčková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání č. 3/2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

K bodu 2/4/23  Schválení programu jednání

Pro zajištění průběhu veřejného zasedání navrhuje starosta schválit předložený program veřejného zasedání zastupitelstva v obci Čestice.

Program:

 

1/      Zahájení

2/      Program jednání

3/       Jmenování ověřovatelů zápisu                  

4/      Zpráva finančního výboru

5/      Zpráva starosty obce

6/      Zpráva o uplatňování územního plánu Čestice č.2

7/      Pořízení změny č.1 územního plánu Čestice

8/      Podání žádosti o pořízení změny č.1 územního plánu

9/      Smlouva o finanční spoluúčasti

10/    Rozpočtové opatření č.3

11/    Kupní smlouva na části parcely KN č. 1064/1 díl “a“ o výměře 70m2, č. 54/1 díl “b“ o výměře 26m2 a č. 1242 díl “c“ o výměře 15m2 za minimální cenu 70,-Kč za m2

12/    Oprava komunikací v obci

13/    Nájemní smlouva – SOKOL Čestice

14/    Došlá pošta

15/    Diskuze

16/    Usnesení

 

Usnesení: Program jednání

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 16.8.2023 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0

                                                                              

K bodu 3/4/23  Jmenování ověřovatelů zápisu

Jedná se o organizační krok dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 95 ve znění pozdějších předpisů nutný k zajištění průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0K bodu 4/4/23  Zpráva finančního výboru

    

Účetní obce M. Hlaváčková informovala přítomné o čerpání a plnění obecního rozpočtu k 31.7.2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

Příloha  č.1

K bodu 5/4/23  Zpráva starosty obce

 

Starosta ve své zprávě informoval o dokončení rekonstrukce chodníku v dolní části obce (u Sajdlů) a v ulici Bumbálkova, rekonstrukce přívodu vody do kabin na hřišti, výměně dveří v hospodě, ucpané kanalizaci v Olešnici, vystoupení obce Hřibiny z DSO „OV“ a odpadovém hospodářství v obci (špatné třídění –bio + olej, vyhazování věcí, které nepatři do komodit jednotlivých odpadů (sekačka + lavička).

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

 

K bodu 6/4/23  Zpráva o uplatňování územního plánu Čestice č.2

 

Starosta informoval přítomné ohledně zprávy o uplatňování územního plánu Čestice č.2. (za období 02/2019 – 05/2023) podle § 47 odst.5) a § 55 odst.1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Dále informoval o pořízení změny č.1 územního plánu Čestice včetně podání žádosti o pořízení změny č.1 územního plánu Čestice na Městský úřad Kostelec nad Orlicí jako příslušnému úřadu územního plánování.  

 

Hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.2

 

                                                                                                 

K bodu 7/4/23  Pořízení změny č.1 územního plánu Čestice

 

Jedná se o pořízení změny č.1 územního plánu Čestice č.1 ve čtyřech fázích tj. Překreslení výkresové části ÚP Čestice dle metodiky Standartu vybraných částí územního plánu, návrh Změny č.1 ÚP Čestice pro společné a veřejné projednání, čistopis Změny č.1 ÚP Čestice, Úplné znění ÚP Čestice po Změně č.1.


Hlasování: Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0

 

K bodu 8/4/23  Podání žádosti o pořízení změny č.1 územního plánu

Starosta informoval zastupitele ohledně podání žádosti o pořízení změny č.1 územního plánu Čestice na Městský úřad Kostelec nad Orlicí.

 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.3

 

K bodu 9/4/23  Smlouva o finanční spoluúčasti

Zastupitele projednali smlouvu o finanční spoluúčasti na pořízení Změny č.1 územního plánu Čestice, která řeší výši částky …..,-Kč jednotlivých žadatelů (9x) na pořízení této změny v celkové výši …....,-Kč.


Hlasování: Pro:6 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.4

 

 

K bodu 10/4/23  Rozpočtové opatření č.3

 

Starosta informoval zastupitele o „Rozpočtovém opatření č.3“  - rekonstrukce chodníků, mimořádná splátka úvěru, rekonstrukce oplocení, výměna dveří v hospodě.


Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.5

 

K bodu 11/4/23  Kupní smlouva na části parcely KN č. 1064/1 díl “a“ o výměře 70m2, č. 54/1 díl “b“ o výměře 26m2 a č. 1242 díl “c“ o výměře 15m2 za minimální cenu 70,-Kč za m2

Starosta informoval zastupitele o žádosti manželů T... o odkupu části parcely KN č. 1064/1 díl “a“ o výměře 70m2, č. 54/1 díl “b“ o výměře 26m2 a č. 1242 díl “c“ o výměře 15m2 za celkovou částku …...,-Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úředních deskách obce od 10.7.203 do 25.7.2023.

 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.6

K bodu 12/4/23  Oprava komunikací v obci

Starosta informoval zastupitele o proběhlé rekonstrukci komunikací firmou Opravex s.r.o. na základě schválené objednávky dne 4.5.2023 (veřejné zasedání) ve dvou lokalitách obce. Vzhledem k rozsáhlosti poškození v jarních měsících letošního roku je třeba v těchto lokalitách přidat množství materiálu na cca 200m2.

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 13/4/23  Nájemní smlouva – SOKOL Čestice

Starosta informoval zastupitele o nutnosti uzavření nové nájemní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou SOKOL Čestice z důvodu nevyhovující stávající smlouvy z roku 2014. Jedná se o úpravu v nájmu parcel, výši nájemného z „Hokejky“, hrazení revizí atd..

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 14/4/23  Došlá pošta

K bodu 15/4/23  Diskuze

Bylo projednáno:

 

K bodu 16/3/23  Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24.8.2023.


USNESENÍ

  

Obecního zastupitelstva obce Čestice ze dne 24.8.2023

 

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice

 

 

Bere na vědomí

 

1.      Zprávu finančního výboru.

2.      Zprávu starosty obce.

 

                                                    

Schvaluje

 

1.    Předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 16.8.2023 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

2.    Jmenování ověřovatelů zápisu paní Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

3.   Zprávu o uplatňování územního plánu Čestice č.2 (za období 02/2019 – 05/2023) podle § 47 odst.5) a § 55 odst.1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 4.  Pořízení změny č.1 územního plánu Čestice, s tím, že změna bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a následujících stavebního zákona. Určeným zastupitelem pro pořízení změny č.1 územního plánu bude pan Petr Vondráček, starosta obce. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 

5.   Podání žádosti o pořízení změny č.1 územního plánu Čestice na Městský úřad Kostelec nad Orlicí. jako příslušnému úřadu územního plánování. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

6.    Smlouvu o finanční spoluúčasti“ na pořízení Změny č.1 územního plánu Čestice od devíti žadatelů Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

7.  Rozpočtovém opatření č.3“ - rekonstrukce chodníků, mimořádná splátka úvěru, rekonstrukce oplocení, výměna dveří v hospodě (viz příloha). Pro hlasovalo 6 zastupitelů

8.   Kupní smlouvu“ s manžely T..... na odkup části parcely KN č. 1064/1 díl “a“ o výměře 70m2, č. 54/1 díl “b“ o výměře 26m2 a č. 1242 díl “c“ o výměře 15m2 za celkovou částku …...,-Kč. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

 9.    Navýšení množství materiálu na opravu místních komunikací ve dvou lokalitách (Čestice – Horky a Čestice – Častolovice) prováděnou firmou Opravex s.r.o. o cca. 200m2. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

  1.   Pověření starosty obce na projednání a sepsání „Nájemní smlouvu“ s Tělovýchovnou jednotou SOKOL Čestice z důvodu nevyhovující stávající smlouvy z roku 2014. Pro hlasovalo 6 zastupitelů.

Návrh usnesení přečetla místostarostka Simona Dvořáčková.

Hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 25.8.2023