ZÁPIS A USNESENÍ ze 24.2.2022

 

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 

Pořadové č.: 1/2022

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 24.2.2022 Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Dvořáčková, Jana Janečková, Jitka Lásková, Petr Hynek,  Petr Vondráček ml., Ing.Karel Hloušek, Richard Chaloupka

Neomluveni: MUDr. Vladimír Záleský

Zasedání zahájil p. P. Vondráček za přítomnosti 5 občanů.

Program:

 

                                

1/     Zahájení

2/     Zpráva starosty obce

3/     Zpráva finančního výboru

4/     Rozpočet obce na rok 2022

5/     Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

6/     Smlouva o zřízení věcného břemene s Tomes s.r.o.

7/     Nabídka na fixaci sazby úvěru

8/     Žádost o uhrazení ztráty za rok 2021 – ZŠ a MŠ Čestice

9/     Diskuze

10/   Usnesení

                        11/   Diskuze

                        12/   Usnesení

 

Ověřovatele zápisu: Jana Janečková, Jitka Lásková. Pro hlasovalo 7 zastupitelů, 1 zastupitel se zdržel.

 

1/ Veřejné zasedání zahájil starosta obce p. Petr Vondráček a poté přečetla usnesení z minulého  

    veřejného zasedání místostarostka S. Dvořáčková

 

2/ Předseda finančního výboru informoval přítomné o čerpání a plnění obecního rozpočtu k 31.12.2021.

 

3/ Starosta ve své zprávě informoval o postupu při reklamaci kanalizace Čestice – Olešnice dodavatelské firmě, o stavebních projektech v obci v letošním roce, podaných žádostech o dotační tituly na letošní rok, vandalismu v obci a poděkování za výstavbu kapličky.

    

4/ Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2022 jako rozpočet schodkový s příjmy ve výši     8.466.184,-Kč, výdaji ve výši 11.170.000,-Kč a financováním ve výši 2.703.816,-Kč po závazných ukazatelích třídy 1-6. Pro hlasovalo 8 zastupitelů

 

5/ Zastupitelé schválili „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2012638-VB/1, Čestice, p.č. 1249 – kNN“  s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za úhradu ve výši 1.000,-Kč pro obec. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

6/  Zastupitelé schválili „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě“ s Tomes s.r.o., Praha 3 za úhradu ve výši 3.100,-Kč pro obec. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

7/ Zastupitelé schválili nabídku KB na fixaci úrokové sazby investičního úvěru obce na 3 roky se sazbou 4,5% p.a. k 30.7.2022. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

8/  Zastupitelé schválili žádost Základní školy a Mateřské školy Čestice o uhrazení ztráty za rok 2021 z rezervního fondu školy ve výši         23.738,36Kč. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

9/ V diskuzi bylo projednáváno: …………………….

 

Zapsala: S. Dvořáčková

 

 

USNESENÍ

 

Obecního zastupitelstva obce Čestice ze dne 24.2.2022

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice

 

Bere na vědomí

 

1.     Zprávu finančního výboru.

2.     Zprávu starosty obce.

                                                     

Schvaluje

 

Ověřovatele zápisu: Jana Janečková, Jitka Lásková. Pro hlasovalo 7 zastupitelů, 1 zastupitel se zdržel.

 

1.       Rozpočet obce na rok 2022 jako rozpočet schodkový s příjmy ve výši     8.466.184,-Kč, výdaji ve výši 11.170.000,-Kč a financováním ve výši 2.703.816,-Kč po závazných ukazatelích třídy 1-6. Pro hlasovalo 8 zastupitelů

 

2.     Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2012638-VB/1, Čestice, p.č. 1249 – kNN s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za úhradu ve výši 1.000,-Kč pro obec. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

3.     Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s Tomes s.r.o., Praha 3 za úhradu ve výši 3.100,-Kč pro obec. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

4.     Nabídku KB na fixaci úrokové sazby investičního úvěru obce na 3 roky se sazbou 4,5% p.a. k 30.7.2022. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

5.     Žádost Základní školy a Mateřské školy Čestice o uhrazení ztráty za rok 2021 z rezervního fondu školy ve výši 23.738,36Kč. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

 

 

V Česticích  dne: 24.2.2022Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 24.2.2022