ZÁPIS A USNESENÍ ze 23.2.2024

 

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 

Pořadové č.: 1/2023

Místo konání: zasedací místnost OÚTermín: 23.2.2023

 

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Dvořáčková, Jana Janečková, Ing. Jitka Macháčková, Mgr. Lucie Růžičková, Richard Chaloupka, Petr Hynek, Petr Javůrek, Jitka Lásková

 

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

K bodu 1/1/23 Zahájení

Zasedání zahájil v 19:00 hodin pan Petr Vondráček, starosta obce. Přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání. Přítomno bylo 7 občanů obce. Následně místostarostka S. Dvořáčková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání č. 6/2022.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

K bodu 2/1/23  Schválení programu jednání

Pro zajištění průběhu veřejného zasedání navrhuje starosta schválit předložený program veřejného zasedání zastupitelstva v obci Čestice.

Program:

                         

1/      Zahájení

2/      Program zasedání

3/      Jmenování ověřovatelů zápisu

4/      Zpráva finančního výboru

5/      Zpráva starosty obce

6/      Rozpočet na rok 2023

7/      Darovací smlouva – Klub dětí a mládeže HK

8/      Darovací smlouva – Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice

9/      Smlouva o dílo – STAPMAL HK

10/    Členský příspěvek – DSO „Orlice“

11/    Dohoda o členství v jednotce SDH Čestice

12/    Pojistná smlouva – jednotka SDH Čestice

13/    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena

14/    Darovací smlouva – Oblastní charita RK

15/    Smlouva o dílo – TERMA HK

16/    Dodatek č.2 – TextilEco Praha

17/    Došlá pošta

18/    Diskuze

19/    Usnesení

 

Usnesení: Program jednání

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 16.2.2023 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro:  9 Proti: 0   Zdržel se: 0

                                                                              

K bodu 3/1/23  Jmenování ověřovatelů zápisu

Jedná se o organizační krok dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 95 ve znění pozdějších předpisů nutný k zajištění průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Usnesení: Ověřovatelé zápisu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice jmenuje ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 4/1/23  Zpráva finančního výboru

    

Účetní obce M. Hlaváčková informovala přítomné o čerpání a plnění obecního rozpočtu k 31.12.2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

Příloha  č.1

K bodu 5/1/23  Zpráva starosty obce

 

Starosta ve své zprávě informoval o odpadovém hospodářství v obci, Tříkrálové sbírce, nutnému kácení stromů a stavebních akcích v obci.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

 

K bodu 6/1/23  Rozpočet obce na rok 2023

 

Starosta informoval o návrhu rozpočtu na rok 2023 s podrobným plněním na straně příjmů i výdajů.

Usnesení: Rozpočet obce na rok 2023

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Rozpočet obce na rok 2023“ jako rozpočet přebytkový s příjmy ve výši 12.030.304,-Kč, výdaji ve výši 10.969.000,-Kč a financováním ve výši -1.061.304,-Kč po závazných ukazatelích třídy 1-6.

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.2

 

K bodu 7/1/23  Darovací smlouva – Klub dětí a mládeže HK

 

Jedná se o činnosti klubu dětí a mládeže v podobě již 16. ročníku čištění koryta řek a přilehlých břehů v Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu ve dnech 15. a 16.4.2023.

Usnesení: Darovací smlouva – Klub dětí a mládeže HK

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Darovací smlouvu“ s Klubem dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. ve výši …..,-Kč, jako finanční dar na ekologickou činnost - 15. ročník čištění řeky Orlice, která proběhne ve dnech 15. - 16.4. 2023.
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0

Příloha  č.3

 

K bodu 8/1/23  Darovací smlouva – Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice

Starosta informoval zastupitele ohledně žádosti o příspěvek na činnost spolku v roce 2023 z rozpočtu obce.

Usnesení: Darovací smlouva – Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Darovací smlouvu“ s Mysliveckým spolkem STŘEZMÁ Olešnice ve výši …...,-Kč, jako finanční dar na činnost v roce 2023.

 

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.4

 

K bodu 9/1/23  Smlouva o dílo – STAPMAL HK

Starosta informoval zastupitele o stavebním záměru přestavby kanceláří na byt v bytovém domě čp.108. Dále informoval o provedeném poptávkovém řízení na dodavatele stavby a nejvýhodnější nabídce. 

 

Usnesení: Smlouva o dílo – STAPMAL HK

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Smlouvu o dílo“ s firmou STAPMAL s.r.o., Hradec Králové na přestavbu kanceláří na bytovou jednotku v bytovém domě čp.108 za celkovou cenu …....,-Kč bez DPH.


Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.5

 

K bodu 10/1/23  Členský příspěvek – DSO „Orlice“

Starosta informoval zastupitele o podílu obce v podobě členského příspěvku na rok 2023 ve výši 20,-Kč na obyvatele do DSO „Orlice“ Kostelec nad Orlicí v celkové výši 12.160,-Kč.

Usnesení: Členský příspěvek – DSO „Orlice“

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje členský příspěvek na rok 2023 za 608 občanů obce ve výši 20,-Kč za obyvatele obce do DSO „ORLICE“ Kostelec nad Orlicí v celkové výši 12.160,-Kč. 

 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.6

 

K bodu 11/1/23  Dohoda o členství v Jednotce SDH Čestice

Starosta informoval o nutnosti uzavření dohod o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce pro 15 členů JSDH. 

Usnesení: Dohoda o členství v Jednotce SDH Čestice

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje uzavření dohod o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce pro 15 členů JSDH. 


Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.7

 

K bodu 12/1/23  Pojistná smlouva – jednotka SDH Čestice

Starosta informoval zastupitele o nabídce pojištění 15-ti členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu od Hasičské vzájemné pojišťovny za sjednanou cenu …...,-Kč.

Usnesení: Pojistná smlouva – jednotka SDH Čestice

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje pojištění 15-ti členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu od Hasičské vzájemné pojišťovny za sjednanou cenu …....,-Kč.

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.8

 

K bodu 13/1/23  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena

Starosta informoval zastupitele o žádosti ZENERGO Energy s.r.o., Praha o uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena“ ve prospěch pozemku 842/44 ve vlastnictví obce. Jedná se o podnikatelský záměr výstavby fotovoltaické elektrárny ve vzdálenosti 10km od přípojného bodu k distribuční síti.  Z důvodu neupřesnění způsobu připojení na přípojný bod a s tím spočívajícím užitím cyklostezky mezi Česticemi a Častolovicemi nemá obec zájem tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena“ s ZENERGO Energy s.r.o., Praha ve prospěch pozemku 842/44 ve vlastnictví obce.

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.9

 

K bodu 14/1/23  Darovací smlouva – Oblastní charita RK

Starosta informoval zastupitele ohledně žádosti Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou o finanční příspěvek na rok 2023 ve výši 15.000,- Kč na financování sociálních služeb v Oblastní charitě Rychnov nad Kněžnou pro dva občany v Denním stacionáři. Z důvodu nedostatku finančních prostředků navrhuje zastupitelstvo příspěvek ve výši …..,-Kč.

Usnesení: Darovací smlouva – Oblastní charita RK 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Darovací smlouvu“ s Oblastní charitou Rychnov nad Kněžnou na financování sociálních služeb v Oblastní charitě Rychnov nad Kněžnou pro dva občany obce v Denním stacionáři s finančním příspěvkem ve výši ….,- Kč.

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.10

K bodu 15/1/23  Smlouva o dílo – TERMA HK

Starosta informoval zastupitele o stavebním záměru rekonstrukce chodníku k trati ČD podél potoka.  Dále informoval o provedeném poptávkovém řízení na nejvhodnějšího dodavatele stavby.  

Usnesení: Smlouva o dílo – TERMA HK

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Smlouvu o dílo“ s firmou TERMA a.s., Hradec Králové na rekonstrukci chodníku k trati ČD podél potoka za celkovou cenu …...,-Kč bez DPH.

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.11

K bodu 16/1/23  Dodatek č.2 – TextilEco Praha

Starosta informoval zastupitele o zaslaném DODATKU č. 2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 20.12.2013 s TextilEco a.s. Praha. V dodatku se ruší ujednání s roční odměnou pro obec ve výši 800,-Kč,  naopak je navržena roční odměna ve výši 1.200,-Kč pro svozovou firmu.

Usnesení: Dodatek č.2 – TextilEco Praha

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje DODATEK č. 2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 20.12.2013 s TextilEco a.s. Praha.

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.12

 

K bodu 17/1/23  Došlá pošta

K bodu 18/1/23  Diskuze

Bylo projednáno:

Nevhodné výškové umístění dopravních značek v ulici „Bumbálkova“, na které upozornil p. Vogel. Má být umístěno ve výšce 183 cm nad terénem, svoz odpadů v roce 2023, výstavby Za Humny.

 

K bodu 19/1/23  Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2.2023

 

 

USNESENÍ

 

 

Obecního zastupitelstva obce Čestice ze dne 23.2.2023

 

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice

 

Bere na vědomí

 

1.      Zprávu finančního výboru.

2.      Zprávu starosty obce.                                                    

Schvaluje

 

 

1.    Předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 16.2.2023 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

2.    Jmenování ověřovatelů zápisu paní Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

3.  Rozpočet obce na rok 2023 jako rozpočet přebytkový s příjmy ve výši 12.030.304,-Kč, výdaji ve výši 10.969.000,-Kč a financováním ve výši -1.061.304,-Kč po závazných ukazatelích třídy 1-6. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

4.    Darovací smlouvu s Klubem dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. ve výši ….,-Kč, jako finanční dar na ekologickou činnost - 16. ročník čištění řeky Orlice, která proběhne ve dnech 15. - 16.4. 2023. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

5.    Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem STŘEZMÁ Olešnice ve výši ….,-Kč, jako finanční dar na činnost v roce 2023. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

6.  Smlouvu o dílo“ s firmou STAPMAL s.r.o., Hradec Králové na přestavbu kanceláří na bytovou jednotku v bytovém domě čp.108 za celkovou cenu …...,-Kč bez DPH. Pro hlasovalo 9 zastupitelů

 

7.  Členský příspěvek na rok 2023 za 608 občanů obce ve výši 20,-Kč za obyvatele obce do DSO „ORLICE“ Kostelec nad Orlicí v celkové výši 12.160,-Kč. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

8.  Uzavření dohod o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce pro 15 členů JSDH.    Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

9.  Pojištění 15-ti členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu od Hasičské vzájemné pojišťovny za sjednanou cenu …..,-Kč. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

10.  Darovací smlouvu s Oblastní charitou Rychnov nad Kněžnou na financování sociálních služeb v Oblastní charitě Rychnov nad Kněžnou pro dva občany obce v Denním stacionáři s finančním příspěvkem ve výši ….,- Kč. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

11. Smlouvu o dílo s firmou TERMA a.s., Hradec Králové na rekonstrukci chodníku k trati ČD podél potoka za celkovou cenu ….,-Kč bez DPH. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.12. DODATEK č. 2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 20.12.2013 s TextilEco a.s. Praha.. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

Neschvaluje

 

1.      Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena s ZENERGO Energy s.r.o., Praha ve prospěch pozemku 842/44 ve vlastnictví obce. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.


Návrh usnesení přečetla místostarostka Simona Dvořáčková.

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0V Česticích  dne: 23.2.2023Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 23.2.2023