ZÁPIS A USNESENÍ ze 20.10.2022

 

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 

Pořadové č.: 5/2022

 

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 20.10.2022

 

Přítomni nově zvolení členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček st., Simona Dvořáčková, Jana Janečková, Jitka Lásková, Ing. Jitka Macháčková, Mgr. Lucie Růžičková, Richard Chaloupka, Petr Hynek, Petr Javůrek

 

Zasedání zahájil p. P. Vondráček za přítomnosti 6 občanů.

Program:         1/     zahájení

                         2/     program zasedání

                         3/     jmenování zapisovatele a ověřovatelů

                         4/     plnění rozpočtu

                         5/     seznámení s výsledky voleb

                         6/     složení slibu členů obecního zastupitelstva

                         7/     volba starosty a zástupce starosty       

                         8/     volba zástupců do DSO „OV“ a DSO „Orlice“

                         9/     jmenování předsedů výborů

                       10/     jednací řád obce

                       11/     rozpočtové opatření č.3           

                       12/     darovací smlouva – ŠKODA AUTO

                       13/     diskuze

                       14/     usnesení

                           

1/     Zahájení se ujal p. Petr Vondráček.

 

2/    Informaci o plnění rozpočtu k 30.9.2022 předal Petr Vondráček.

 

3/  O průběhu a výsledku komunálních voleb seznámila přítomné předsedkyně volební komise p. Markéta Hlaváčková.

 

4/   Slib členů obecního zastupitelstva přednesl p. Vondráček a všichni členové slib stvrdili svými podpisy.

 

5/   Zapisovatelem byla jmenována Simona Dvořáčková, ověřovateli zápisu byli zvoleni Jana Janečková a Jitka Lásková. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

6/    Volba starosty a zástupce starosty proběhla veřejným hlasováním. Starostou byl zvolen

9 hlasy Petr Vondráček, zástupcem starosty byla zvolena 9 hlasy Simona Dvořáčková. Starosta bude nadále uvolněný, zástupce starosty neuvolněný.

Pravidelná měsíční odměna zastupitelstva je stanovena od podle nařízení vlády č.318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

 

7/     Do DSO „ORLICE“ se sídlem v Kostelci nad Orlicí byl zvolen p. Petr Vondráček,

        do DSO „OBECNÍ VODA“ se sídlem v Častolovicích byli zvoleni Petr Vondráček a

        Simona Dvořáčková. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

8/    Dále byli jmenováni předsedové výborů: finanční – Ing. Jitka Macháčková

                                                                    kontrolní – Jana Janečková

                                                                    pro veřejný pořádek – Hynek Petr

Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

9/  Dále byl projednán a schválen jednací řád obce pro nadcházející volební období. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

10/  Bylo projednáno rozpočtové opatření č.3 – na straně příjmů navýšení daně z lesa, zpětný odběr, dar Škoda Auto. Na straně výdajů opravy hydroizolace v hospodě, opravy na DS, nové elektrokotle na OÚ a ZŠ, dětský tábor, náklady na volby. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

11/  Jednomyslně byla schválena darovací smlouva se ŠKODA AUTO a.s. na příspěvek za účelem instalace měřičů rychlosti v obci. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

12/ Diskuze byla zaměřena na plánované akce pro letošní a příští rok, opravu osvětlení.

 

13/   Na závěr zapisovatelka přečetla usnesení obecního zastupitelstva.

 

Zapsala: S. Dvořáčková

 

Ověřovatelé zápisu: Jana Janečková

                                 Jitka Lásková

 

 

 

 

USNESENÍ

 

Obecního zastupitelstva obce Čestice

 

                                                        ze dne 20.10.2022

 

                                                 Obecní zastupitelstvo v obci Čestice

 

Bere na vědomí:

 

1.                  Informaci o plnění rozpočtu k 30.9.2022.

2.                  Zprávu předsedkyně volební komise p. Markéty Hlaváčkové o průběhu a výsledku

komunálních voleb.

3.                  Slib členů obecního zastupitelstva

 

Schvaluje:

 

1.    Předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 18.8.2022 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

2.    Jmenování ověřovatelů zápisu paní Janu Janečkovou a Jitku Láskovou. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

3.    Nově zvolené obecní zastupitelstvo schválilo volbu starosty a jeho zástupce.

 

            Volba starosty a jeho zástupce byla provedena veřejným způsobem s tím, že starosta

            bude nadále uvolněný, zástupce starosty neuvolněný.

 

            Jejich pravidelná měsíční odměna je stanovena podle nařízení vlády  §72 ve znění pozdějších předpisů.

     

            Z 9 členů obecního zastupitelstva hlasovalo celkem:

            - pro starostu obce p. Petra Vondráčka                 9 členů

            - pro zástupce starosty p. Simonu Dvořáčkovou   9 členů.

  

Pravidelná měsíční odměna zastupitelstva je stanovena podle nařízení vlády č.318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

4.                  Do sdružení DSO „ORLICE“ se sídlem v Kostelci nad Orlicí byl zvolen starosta Petr Vondráček. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

            Do sdružení DSO „OBECNÍ VODA“ se sídlem v Častolovicích byli zvoleni zástupci

            obce Petr Vondráček a Simona Dvořáčková. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

5.         Předsedové výborů byli jmenováni:    finanční – Ing. Jitka Macháčková

                                                                         kontrolní – Jana Janečková

                                                                         pro veřejný pořádek – Hynek Petr

                                 Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

  

6.                Jednací řád zastupitelstva obce Čestice. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

7.                Rozpočtové opatření č.3.  Pro hlasovalo 9 zastupitelů..

 

8.                Darovací smlouva se ŠKODA AUTO a.s. na příspěvek za účelem na příspěvek za účelem instalace měřičů rychlosti v obci. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.

 

V Česticích   dne  20.10.2022Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 21.10.2022