ZÁPIS A USNESENÍ ze 15.12.2022

 

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

  

Pořadové č.: 6/2022

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 15.12.2022

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Dvořáčková, Jana Janečková, Ing. Jitka Macháčková, Mgr. Lucie Růžičková, Richard Chaloupka, Petr Hynek, Petr Javůrek

Omluveni: Jitka Lásková

Neomluveni:

K bodu 1/6/22 Zahájení

Zasedání zahájil v 19:00 hodin pan Petr Vondráček, starosta obce. Přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání. Přítomno občanů obce 7. Následně místostarostka S. Dvořáčková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání č.5/2022.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

K bodu 2/4/22  Schválení programu jednání

Pro zajištění průběhu veřejného zasedání navrhuje starosta schválit předložený program veřejného zasedání zastupitelstva v obci Čestice.

Program:

                         

1/       Zahájení

2/       Program zasedání

3/       Jmenování ověřovatelů zápisu

4/       Zpráva finančního výboru

5/       Zpráva starosty obce

6/       Rozpočtové provizorium na rok 2023

7/       Střednědobý rozpočtový výhled 2024 – 2026

8/       Směnná smlouva

9/       Plán inventur na rok 2022 a inventarizační komise

10/     Smlouva o zřízení věcného břemene

11/     Odměny zastupitelům

12/     Rozpočtové opatření č.4

13      Mimořádná splátka úvěru

14/     Darovací smlouva – podpora sportu

15/    Prodej techniky

16/    Smlouva o poskytnutí dotace – ČRS

17/    Došlá pošta

18/    Diskuze

19/    UsneseníUsnesení: Program jednání

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 7.12.2022 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0K bodu 3/6/22  Jmenování ověřovatelů zápisu

Jedná se o organizační krok dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 95 ve znění pozdějších předpisů nutný k zajištění průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Usnesení: Ověřovatelé zápisu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice jmenuje ověřovatele zápisu Janu Janečkovou  a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 4/6/22  Zpráva finančního výboru

    

Starosta obce informoval přítomné o čerpání a plnění obecního rozpočtu k 30.11.2022.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

Příloha  č.1

K bodu 5/6/22  Zpráva starosty obce

 

Starosta ve své zprávě informoval o volbách prezidenta republiky 2023, odpadovém hospodářství a stavebních akcích v obci, informačních tabulkách po obci, vánočním osvětlení a navýšení vodného a stočného pro rok 2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

 

K bodu 6/6/22  Rozpočtové provizorium na rok 2023

 

Vzhledem k tomu, že nebude schválen rozpočet obce  na rok 2023 do 31.12.2022, bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria – dle zákona č. 250/2000 Sb., v plném znění.

Usnesení: Rozpočtové provizorium na rok 2023

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Rozpočtové provizorium na rok 2023“.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.2

 

K bodu 7/6/22  Rozpočtový výhled 2024 - 2026

Jedná se o návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2024 – 2026.

Usnesení: Rozpočtový výhled 2024 - 2026

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Rozpočtový výhled na rok 2024 - 2026“.
Hlasování: Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0

Příloha  č.3

 

K bodu 8/6/22  Směnná smlouva

Starosta informoval zastupitele o možnosti uzavření „Směnné smlouvy“ na parcely KN č. 22/7 a části parcely č. 667/3 za parcelu č. 21/5 a č.22/10 s ….........................

Usnesení: Směnná smlouva

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje uzavření „Směnné smlouvy“ na parcely KN č. 22/7 a části parcely č. 667/3 za parcelu č. 21/5 a č.22/10 s …....................

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.4

 

K bodu 9/6/22  Plán inventur na rok 2022 a inventarizační komise

Starosta informoval zastupitele o plánu inventur na rok 2022 ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 a inventarizační komisi ve složení Petr Vondráček st., Simona Dvořáčková, Petr Vondráček ml.. 

Usnesení: Plán inventur na rok 2022 a inventarizační komise

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje plán inventur na rok 2022 a inventarizační komisi ve složení Petr Vondráček st., Simona Dvořáčková, Petr Vondráček ml..


Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.5

 

K bodu 10/6/22  Smlouva o zřízení věcného břemene

Starosta informoval zastupitele o nutnosti uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023685/SOBS/02 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na parcelu č. 352/42 za jednorázovou náhradu ve výši …......,-Kč. 

 

Usnesení: Smlouva o zřízení věcného břemene

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023685/SOBS/02 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na parcelu č. 352/42 za jednorázovou náhradu ve výši ….......,-Kč. 

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.6

 

K bodu 11/6/22  Odměny zastupitelům

Zastupitelstvo navrhlo mimořádnou odměnu místostarostce a starostovi obce za podání dotačních titulů, zajištění finančních darů pro obec, dokončení lokality „Podchlumí“, ověřování listina a podpisů, údržbu zeleně a komunikací.

Usnesení: Odměny zastupitelům

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje mimořádnou odměnu místostarostce a starostovi obce za podání dotačních titulů, zajištění finančních darů pro obec, dokončení lokality „Podchlumí“, ověřování listina a podpisů, údržbu zeleně a komunikací.
Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.7

 

K bodu 12/6/22  Rozpočtové opatření č.4

Starosta informoval zastupitele o možnosti schválení „Rozpočtového opatření č.4“  - mimořádná splátka úvěru 1.000.000,-Kč, průtokové dotace ZŠ a MŠ Čestice, dar ŠKODA AUTO, dar ZD Mostek, dar Saint Gobain, dotace na volbu prezidenta v roce 2023. Důvodem je nastřádání finanční částky díky správnému hospodaření obce v letošním roce.

Usnesení: Rozpočtové opatření č.4

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Rozpočtové opatření č.4“ - mimořádná splátka úvěru 1.000.000,-Kč, , průtokové dotace ZŠ a MŠ Čestice, dar ŠKODA AUTO, dar ZD Mostek, dar Saint Gobain, dotace na volbu prezidenta v roce 2023.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.8

 

K bodu 13/6/22  Mimořádná splátka úvěru

Starosta informoval zastupitele o možnosti mimořádné splátky úvěru ve výši 1.000.000,-Kč s KB.

Usnesení: Mimořádná splátka úvěru

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje mimořádnou splátku úvěru ve výši 1.000.000,-Kč s KB.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 14/6/22  Darovací smlouva – podpora sportu

Starosta informoval zastupitele o žádosti Okresního sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. o finanční příspěvek na akci „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska za rok 2022“ – 11. ročník, ve výši …......,-Kč.

Usnesení: Darovací smlouva – podpora sportu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Darovací smlouvu“ s Okresním sdružením ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. na finanční příspěvek ve výši …......,-Kč na akci „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska za rok 2022“ – 11. ročník.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.8

K bodu 15/6/22  Prodej techniky

Starosta informoval zastupitele o záměru prodeje historického vozidla PRAGA V3S M2 POOA rok výroby 1984 z důvodu nevyhovujícího stavu. Následně byla otevřena obálky s jedinou nabídkou za částku 10.000,- Kč panem …...... Dále starosta informoval zastupitele o záměru prodeje přívěsu s nevýkyvnou ojí Ra2, typ D-TPS-1,8-C rok výroby 2017. Následně byla otevřena obálky s jedinou nabídkou za částku 60.000,- Kč panem …......... 

Usnesení: Prodej techniky

 Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Kupní smlouvu“ s …......., Záměl na prodej historického vozidla PRAGA V3S M2 POOA rok výroby 1984 za částku ….......,-Kč.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Kupní smlouvu“ s …....., Příluka na prodej přívěsu s nevýkyvnou ojí Ra2, typ D-TPS-1,8-C rok výroby 2017za částku ….......,-Kč.

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.9

 

K bodu 16/6/22  Smlouva o poskytnutí dotace - ČRS

Starosta informoval zastupitele o žádosti ČRS – místní organizace Lípa nad Orlicí o finanční příspěvek na činnost spolku v roce 2023 ve výši 10.000,-Kč formou „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čestice na celoroční činnost“.

Usnesení: Smlouva o poskytnutí dotace - ČRS

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čestice na celoroční činnost“ ve výši 10.000,-Kč s ČRS – místní organizací Lípa nad Orlicí

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.10

K bodu 17/6/22  Došlá pošta

K bodu 18/6/22  Diskuze

Bylo projednáno:

Nevhodné výškové umístění dopravních značek v ulici „Bumbálkova“, na které upozornil p. Vogel. Umístění ve výšce 183 cm nad terénem.K bodu 19/6/22  Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15.12.2022

 

USNESENÍ

 

 Obecního zastupitelstva obce Čestice ze dne 15.12.2022

 

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice

Bere na vědomí

 

1.      Zprávu finančního výboru.

2.      Zprávu starosty obce.Schvaluje

 

1.    Předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 7.12.2022 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

2.    Jmenování ověřovatelů zápisu paní Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

3.   Rozpočtové provizorium na rok 2023. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

4.    Rozpočtový výhled na rok 2024 - 2026“. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

5.   Uzavření „Směnné smlouvy“ na parcely KN č. 22/7 a části parcely č. 667/3 za parcelu č.  21/5 a č.22/10 s Věrou Blažkovou a Jaroslavem Řízkem.  Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

6.  Plán inventur na rok 2022 a inventarizační komisi ve složení Petr Vondráček st., Simona Dvořáčková, Petr Vondráček ml.. Pro hlasovalo 8 zastupitelů

7.  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023685/SOBS/02 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na parcelu č. 352/42 za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,-Kč.  Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

8. Mimořádnou odměnu místostarostce a starostovi obce za podání dotačních titulů, zajištění finančních darů pro obec, dokončení lokality „Podchlumí“, ověřování listina a podpisů, údržbu zeleně a komunikací. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

9.  Rozpočtové opatření č.4 - mimořádná splátka úvěru 1.000.000,-Kč, , průtokové dotace ZŠ a MŠ Čestice, dar ŠKODA AUTO, dar ZD Mostek, dar Saint Gobain, dotace na volbu prezidenta v roce 2023. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

10.  Mimořádnou splátku úvěru ve výši 1.000.000,-Kč s KB. Pro hlasovalo … zastupitelů.

11. Darovací smlouvu s Okresním sdružením ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. na finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč na akci „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska za rok 2022“ – 11. ročník. Pro hlasovalo 8 zastupitelů.

12. Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Kupní smlouvu“ s …....., Záměl na prodej historického vozidla PRAGA V3S M2 POOA rok výroby 1984 za částku .....,-Kč.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Kupní smlouvu“ s …....., Příluka na prodej přívěsu s nevýkyvnou ojí Ra2, typ D-TPS-1,8-C rok výroby 2017 za částku ….......,-Kč.

13. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čestice na celoroční činnost ve výši 10.000,-Kč s ČRS – místní organizací Lípa nad Orlicí. Pro hlasovalo … zastupitelů.

Návrh usnesení přečetla místostarostka Simona Dvořáčková.

Hlasování: Pro: 8   Proti: …   Zdržel se: …

V Česticích  dne: 15.12.2022
Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 15.12.2022