ZÁPIS A USNESENÍ ze 14.12.2023

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 

Pořadové č.: 6/2023

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 14.12.2023

 

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Vondráčková, Jana Janečková, Mgr. Lucie Růžičková, Petr Hynek, Petr Javůrek,

 

Omluveni: Ing. Jitka Macháčková, Richard Chaloupka, Jitka Lásková,

Neomluveni:

 

K bodu 1/6/23 Zahájení

Zasedání zahájil v 19:00 hodin pan Petr Vondráček, starosta obce. Přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání. Přítomno bylo 1 občana obce. Následně místostarostka S. Vondráčková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání č. 5/2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí


K bodu 2/6/23  Schválení programu jednání

Pro zajištění průběhu veřejného zasedání navrhuje starosta schválit předložený program veřejného zasedání zastupitelstva v obci Čestice.

Program:

 1/      Zahájení

2/      Program jednání

3/       Jmenování ověřovatelů zápisu                  

4/      Zpráva finančního výboru

5/      Zpráva starosty obce

6/      Rozpočtové opatření č.5

7/      Smlouva o společném zadávání

8/      Darovací smlouva – Myslivecký spolek

9/      Mimořádné odměny

10/    Aktualizace povodňového plánu

11/    Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2025 – 2027

12/    Rozpočtové provizorium na rok 2024

13/    Darovací smlouva - RS MO Lípa n. Orl

14/    Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady

15/    Nájemní smlouva – Správa železnic

16/    Darovací smlouva – Okresní sdružení ČUS

17/    Smlouva o dílo

18/    Plán inventur a inventarizační komise

19/    Došlá pošta

20/    Diskuze

21/    Usnesení

 

Usnesení: Program jednání

 Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 6.12.2023 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0

                                                                              

K bodu 3/6/23  Jmenování ověřovatelů zápisu

Jedná se o organizační krok dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 95 ve znění pozdějších předpisů nutný k zajištění průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Usnesení: Ověřovatelé zápisu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice jmenuje ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 4/6/23  Zpráva finančního výboru

    

Účetní obce informovala přítomné o čerpání a plnění obecního rozpočtu k 30.11.2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

Příloha  č.1

K bodu 5/6/23  Zpráva starosty obce

 

Starosta ve své zprávě informoval o vystoupení obce Hřibiny z DSO „OV“, údržbě komunikací v obci a výhledu na rok 2024.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

 

K bodu 6/6/23  Rozpočtové opatření č.5

Starosta informoval zastupitele o „Rozpočtovém opatření č. 5“ – příjem za prodej železa, navýšení správních poplatků, daru ZD Mostek a výdajů na práce v lese. 

Usnesení: Rozpočtové opatření č.5

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5“ – příjem za prodej železa, navýšení správních poplatků, daru ZD Mostek a výdajů na práce v lese. 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.2

                          

K bodu 7/6/23  Smlouva o společném zadávání

Starosta informoval zastupitele o společném zadání veřejné zakázky „I/11 Čestice, autobusový záliv“ se smluvní stranou Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Usnesení: Smlouva o společném zadávání

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Smlouvu o společném zadávání“ o společném zadání veřejné zakázky „I/11 Čestice, autobusový záliv“ se smluvní stranou Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0

Příloha  č.3

 

K bodu 8/6/23  Darovací smlouva – Myslivecký spolek

Starosta informoval zastupitele o žádosti Mysliveckého spolku STŘEZMÁ Olešnice na činnost spolku v roce 2024 a navrhuje schválení „Darovací smlouvy“ ve výši 10.000,-Kč.

 

Usnesení: Darovací smlouva – Myslivecký spolek

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Darovací smlouvu“ ve výši 10.000,-Kč Mysliveckému spolku STŘEZMÁ Olešnice na činnost spolku v roce 2024.

 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.4

 

K bodu 9/6/23  Mimořádné odměny

Zastupitelstvo navrhlo mimořádnou odměnu místostarostce, starostovi a zastupitelstvu obce za podání dotačních titulů, zajištění finančních darů pro obec, rekonstrukci osvětlení na hřišti, rekonstrukci vodovodní přípojky a vrtu pro kabiny, ověřování listin a podpisů, údržbu veřejné zeleně a sběru odpadů, letní i zimní údržbě komunikací.

Usnesení: Mimořádné odměny

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje mimořádnou odměnu místostarostce, starostovi a zastupitelstvu obce za podání dotačních titulů, zajištění finančních darů pro obec, rekonstrukci osvětlení na hřišti, rekonstrukci vodovodní přípojky a vrtu pro kabiny, ověřování listin a podpisů, údržbu veřejné zeleně a sběru odpadů, letní i zimní údržbě komunikací.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.5

 

 K bodu 10/6/23  Aktualizace povodňového plánu

 

Starosta informoval zastupitele o nutnosti provedení aktualizace digitálního povodňového plánu obce firmou ENVIPARTNER s.r.o., Brno v základní podpoře a v celkové výši …..,-Kč.

Usnesení: Aktualizace povodňového plánu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje aktualizaci digitálního povodňového plánu obce firmou ENVIPARTNER s.r.o., Brno v základní podpoře a v celkové výši .....,-Kč.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.6

 

K bodu 11/6/23  Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2025 – 2027

Jedná se o návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2025 – 20276.Usnesení: Rozpočtový výhled 2025 - 2027

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Rozpočtový výhled na rok 2025 - 2027“.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.7

 

K bodu 12/6/23  Rozpočtové provizorium na rok 2024

Vzhledem k tomu, že nebude schválen rozpočet obce  na rok 2024 do 31.12.2023, bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria – dle zákona č. 250/2000 Sb., v plném znění.

Usnesení: Rozpočtové provizorium na rok 2024

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Rozpočtové provizorium na rok 2024“.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.8

 

K bodu 13/6/23  Darovací smlouva - RS MO Lípa n. Orl

Starosta informoval zastupitele o žádosti ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU – MÍSTNÍ ORGANIZACE LÍPA NAD ORLICÍ na činnost spolku v roce 2024 a navrhuje schválení „Darovací smlouvy“ ve výši 10.000,-Kč.

 

Usnesení: Darovací smlouva - RS MO Lípa n. Orl.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Darovací smlouvu“ ve výši 10.000,-Kč ČESKÉMU RYBÁŘSKÉMU SVAZU – MÍSTNÍ ORGANIZACIE LÍPA NAD ORLICÍ na činnost spolku v roce 2024.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.9


K bodu 14/6/23  Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady

Starosta informoval zastupitele o nutnosti uzavření smlouvy na základě §15 odst.5 zákona o jednorázových plastech, o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků s firmou NEVAJGLUJ a.s. Praha 4.  

Usnesení: Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje uzavření „Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků s firmou NEVAJGLUJ a.s. Praha 4.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.10


K bodu 15/6/23  Nájemní smlouva – Správa železnic

Starosta informoval zastupitele o žádosti investora Správy železnic, státní organizace, která řeší majetkoprávní část pro potřeby stavby "Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 4. část" a to etapa 2a. V rámci této etapy jsou dotčeny i pozemky ve vlastnictví Obec Čestice a to dočasným záborem. Jedná se o parcely č. 39/5, 672/2, 1125/1.

Usnesení: Nájemní smlouva – Správa železnic

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Nájemní smlouvu“ se správou železnic, státní organizace Praha 1 na nájem parcel č. 39/5, 672/2 a 1125/1 v termínu 11/2024 – 12/2025 za celkovou částku …....,-Kč.

Hlasování: Pro:  6 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.11

 

K bodu 16/6/23  Darovací smlouva – Okresní sdružení ČUS

Starosta informoval zastupitele o žádosti Okresního sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou na podporu sportu v okrese a navrhuje schválení „Darovací smlouvy“ ve výši 5.000,-Kč.Usnesení: Darovací smlouva – Okresní sdružení ČUS

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Darovací smlouvu“ ve výši 5.000,-Kč Okresnímu sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou na podporu sportu v okrese.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.12

K bodu 17/6/23  Smlouva o dílo

Starosta informoval zastupitele o nabídce firmy GROUP24 INNOVATIONS s.r.o. Praha 10 na dodávku a instalaci venkovního informačního samostatně stojícího panelu za celkovou částku …....,-Kč bez DPH.

Usnesení: Smlouva o dílo

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Smlouvu o dílo č. 013/2023 na dodání a instalaci digitální úřední desky s firmou GROUP24 INNOVATIONS s.r.o. Praha 10 za celkovou částku …....,-Kč bez DPH.

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.13

 

K bodu 18/6/23  Plán inventur na rok 2023 a inventarizační komise

Starosta informoval zastupitele o plánu inventur na rok 2023 ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 a inventarizační komisi ve složení Petr Vondráček, Simona Vondráčková a Roman Kupka. 

Usnesení: Plán inventur na rok 2022 a inventarizační komise

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje plán inventur na rok 2023 a inventarizační komisi ve složení Petr Vondráček, Simona Vondráčková a Roman Kupka. 

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.14

 

K bodu 19/6/23  Došlá pošta

Nabídka k valorizaci pojistné smlouvy

Starosta informoval zastupitele o obdržené nabídce HASIČSKÉ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY, a.s. k valorizaci pojistné smlouvy z celkové částky …...,-Kč na částku …..,-Kč.

Usnesení: Valorizace pojistné smlouvy

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje nabídku HASIČSKÉ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY, a.s. k valorizaci pojistné smlouvy z celkové částky …..,-Kč na částku …...-Kč.

Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.15

K bodu 20/6/23  Diskuze

Bylo projednáno: bezpečnost na komunikaci I/11 a I/36 – místa pro přecházení

K bodu 21/6/23  Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14.12.2023.


Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 14.12.2023