ZÁPIS A USNESENÍ ze 25.4.2024

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 Pořadové č.: 2/2024

 

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 25.4.2024

 

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Vondráčková, Jana Janečková, Mgr. Lucie Růžičková, Petr Hynek, Petr Javůrek, Richard Chaloupka,

 

Omluveni: Jitka Lásková, Ing. Jitka Macháčková,

Neomluveni:

 

K bodu 1/2/24 Zahájení

Zasedání zahájil v 19:00 hodin pan Petr Vondráček, starosta obce. Přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání. Přítomno bylo 4 občanů obce. Následně místostarostka S. Vondráčková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání č. 1/2024.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

K bodu 2/2/24  Schválení programu jednání

Pro zajištění průběhu veřejného zasedání navrhuje starosta schválit předložený program veřejného zasedání zastupitelstva v obci Čestice.

Program:

 

1/      Zahájení

2/      Program jednání

3/       Jmenování ověřovatelů zápisu                  

4/      Zpráva starosty obce

5/      Zpráva předsedkyně finančního výboru

6/      Rozpočtové opatření č.1

7/      Darovací smlouva – Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou

8/      Smlouva o horizontální spolupráci s Královéhradeckým krajem

9/      Školská rada

10/    Smlouva o dílo – ŘSD Praha

11/    Smlouva o zřízení věcného břemene

12/    Došlá pošta

13/    Diskuze

14/    Usnesení

 

Usnesení: Program jednání

 

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 17.4.2024 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0

                                                                              

K bodu 3/2/24  Jmenování ověřovatelů zápisu

Jedná se o organizační krok dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 95 ve znění pozdějších předpisů nutný k zajištění průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Usnesení: Ověřovatelé zápisu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice jmenuje ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 4/2/24  Zpráva starosty obce

 

Starosta ve své zprávě informoval o vystoupení obce Hřibiny z DSO „OV“, proběhlé kontrole hospodaření obce za rok 2023, rekonstrukcích na hřišti, kácení nebezpečných stromů v obci a instalaci digitální úřední desky.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

 

K bodu 5/2/24  Zpráva finančního výboru

 

Starosta ve své zprávě informoval o plnění rozpočtu obce k 31.3.2024 a zůstatcích finančních prostředků na účtech obce.  

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

Příloha  č.1

 

K bodu 6/2/24  Rozpočtové opatření č. 1

Starosta informoval o rozpočtovém opatření č.1 týkajícího se nákladů ohledně výměny kotlů v tělocvičně a hospodě a navýšení nákladů na elektronickou úřední desku obce. 

Usnesení: Rozpočtové opatření č.1

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Rozpočtové opatření č.1“ týkajícího se nákladů ohledně výměny kotlů v tělocvičně a hospodě a navýšení nákladů na elektronickou úřední desku obce.    

 

Hlasování: Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.2

 

                                                                                                 

K bodu 7/2/24  Darovací smlouva – Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou

 

Starosta informoval zastupitele o žádosti Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou, která zajišťuje sociální služby v Oblastní charitě v RK (1 občan obce) o finanční příspěvek na činnost zařízení v roce 2024. Dále navrhuje schválení „Darovací smlouvy“ ve výši 0.000,-Kč.

 

Usnesení: Darovací smlouva – Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Darovací smlouvu“ ve výši 0.000,-Kč s Oblastní charitou Rychnov nad Kněžnou na činnost v roce 2024.


Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0

Příloha  č.3

 

K bodu 8/2/24  Smlouva o horizontální spolupráci s Královéhradeckým krajem

Starosta informoval zastupitele o možnosti uzavření „Smlouvy o horizontální spolupráci při digitalizaci objektů DTI ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Královéhradeckého krajes Královéhradeckým krajem Hradec Králové.  Usnesení: Smlouva o horizontální spolupráci s Královéhradeckým krajem

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o horizontální spolupráci při digitalizaci objektů DTI ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Královéhradeckého krajes Královéhradeckým krajem Hradec Králové.  

 

Hlasování: Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.4

 

K bodu 9/2/24  Školská rada

Starosta informoval o žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Čestice o zvolení zástupců obce do školské rady pro nadcházející období. Navrhuje zvolit starostu Petra Vondráčka, místostarostku Simonu Vondráčkovou a Petra Hynka. 

 

Usnesení: Školská rada

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje zástupce obce do školské rady pro nadcházející období ve složení - starosta Petr Vondráček, místostarostka Simona Vondráčková a Petr Hynek.

 

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 10/2/24  Smlouva o dílo – ŘSD Praha

Starosta informoval zastupitele o nutnosti uzavření „Smlouvy o dílo“ s Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., Praha 4 v rámci akce „I/11 Čestice, autobusový záliv“ a vítěznou firmou SMOLA HK a.s., Hradec Králové.  

Usnesení: Smlouva o dílo – ŘSD Praha

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo“ s Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., Praha 4 v rámci akce „I/11 Čestice, autobusový záliv“ a vítěznou firmou SMOLA HK a.s., Hradec Králové. 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.5

 

K bodu 11/2/24  Smlouva o zřízení věcného břemene

Starosta informoval zastupitele o možnosti uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemenes ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na parcely č. 350/5 a 1102/18 v kat. úz. Čestice u Častolovic za částku ve výši 0.000,-Kč.

Usnesení: Smlouva o zřízení věcného břemene

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemenes ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na parcely č. 350/5 a 1102/18 v kat. úz. Čestice u Častolovic za částku ve výši 2.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.6

 

K bodu 12/2/24  Došlá pošta

K bodu 13/2/24  Diskuze

Bylo projednáno:

K bodu 14/2/24  Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25.4.2024.

Návrh usnesení přečetla místostarostka Simona Vondráčková.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0

 

 

V Česticích  dne: 25.4.2024

 Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 25.4.2024