ZÁPIS A USNESENÍ ze 22.2.2024

Zápis

 

sepsaný z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Česticích

 Pořadové č.: 1/2024

 

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Termín: 22.2.2024

 

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Petr Vondráček, Simona Vondráčková, Jana Janečková, Mgr. Lucie Růžičková, Petr Hynek, Petr Javůrek, Ing. Jitka Macháčková, Richard Chaloupka, Jitka Lásková,

 

Omluveni:

Neomluveni:

K bodu 1/1/24 Zahájení

Zasedání zahájil v 19:00 hodin pan Petr Vondráček, starosta obce. Přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání. Přítomno bylo 3 občanů obce. Následně místostarostka S. Vondráčková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání č. 6/2023.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

K bodu 2/1/24  Schválení programu jednání

Pro zajištění průběhu veřejného zasedání navrhuje starosta schválit předložený program veřejného zasedání zastupitelstva v obci Čestice.

Program:

1/       Zahájení

2/       Program jednání

3/       Jmenování ověřovatelů zápisu          

4/       Zpráva starosty obce

5/       Rozpočet obce na rok 2024

6/       Darovací smlouva – AHC a.s., Provozovna Senior centrum Přepychy

7/       Darovací smlouva – Klub dětí a mládeže Hradec Králové

8/       Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce

9/       Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady

10/     Smlouva o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce

11/     Žádost o převedení zisku za rok 2023

12/     Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva

13/     Zadávací dokumentace „I/11 Čestice, autobusový záliv“

14/     Došlá pošta

15/     Diskuze

16/     Usnesení

 

Usnesení: Program jednání

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje předložený program jednání, zveřejněný na úředních deskách obce dne 7.2.2024 tj. min. 7 dní před zasedáním a to dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 93 ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0   Zdržel se: 0

                                                                              

K bodu 3/1/24  Jmenování ověřovatelů zápisu

Jedná se o organizační krok dle zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích § 95 ve znění pozdějších předpisů nutný k zajištění průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Usnesení: Ověřovatelé zápisu

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice jmenuje ověřovatele zápisu Janu Janečkovou a Mgr. Lucii Růžičkovou.

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0   Zdržel se: 0

 

K bodu 4/1/24  Zpráva starosty obce

 

Starosta ve své zprávě informoval o vystoupení obce Hřibiny z DSO „OV“, údržbě komunikací v obci a výhledu na rok 2024.

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice bere na vědomí

 

K bodu 5/1/24  Rozpočet obce na rok 2024

Starosta informoval o návrhu rozpočtu na rok 2024 s podrobným plněním na straně příjmů i výdajů.

Usnesení: Rozpočet obce na rok 2024

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje „Rozpočet obce na rok 2024“ jako rozpočet přebytkový s příjmy ve výši 12.473.520,-Kč, výdaji ve výši 10.593.580,-Kč a financováním ve výši -1.879.940,-Kč po závazných ukazatelích třídy 1-6.

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.1

 

K bodu 6/1/24  Darovací smlouva – AHC a.s., Provozovna Senior centrum Přepychy

Starosta informoval zastupitele o žádosti Domova pro seniory v Přepychách, která pečuje o 106 klientů (1 občan obce) o finanční příspěvek na činnost zařízení v roce 2024. Dále navrhuje schválení „Darovací smlouvy“ ve výši 0000,-Kč.

 

Usnesení: Darovací smlouva – AHC a.s., Provozovna Senior centrum Přepychy

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Darovací smlouvu“ ve výši 0.000,-Kč AHC a.s., Provozovna Senior centrum Přepychy na činnost v roce 2024.


Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0

Příloha  č.2

 

K bodu 7/1/24  Darovací smlouva – Klub dětí a mládeže Hradec Králové

Starosta informoval zastupitele o žádosti Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. na ekologickou činnost – 17. ročník čištění řeky Orlice ve dnech 20.-21.4.2024 a navrhuje schválení „Darovací smlouvy“ ve výši 0.000,-Kč.Usnesení: Darovací smlouva – Klub dětí a mládeže Hradec Králové

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Darovací smlouvu“ ve výši 0.000,-Kč Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, z.s na ekologickou činnost – 17. ročník čištění řeky Orlice ve dnech 20.-21.4.2024.

 

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.3

 

K bodu 8/1/24  Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce

Starosta informoval o žádosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-20219303/VB/02, Čestice, 350/4, lokalita 97xOM-VN, ,TS, kNN“ na parcely č. 350/5, 325/42, 379/7, 379/9, 1102/1, 1102/3, 1102,4/,1102/5,1102/7 a 1102/18 v k.ú. Čestice u Častolovic za jednorázovou náhradu ve výši 00000Kč.

Usnesení: Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-20219303/VB/02, Čestice, 350/4, lokalita 97xOM-VN, ,TS, kNN“ na parcely č. 350/5, 325/42, 379/7, 379/9, 1102/1, 1102/3, 1102,4/,1102/5,1102/7 a 1102/18 v k.ú. Čestice u Častolovic za jednorázovou náhradu ve výši 00000 Kč.

Hlasování: Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.4

 

K bodu 9/1/24  Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady

Starosta informoval zastupitele o nutnosti uzavření smlouvy na základě §15 odst.5 zákona o jednorázových plastech, o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků s firmou NEVAJGLUJ a.s. Praha 4 pro rok 2024.  

Usnesení: Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje uzavření „Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků s firmou NEVAJGLUJ a.s. Praha 4 pro rok 2024.    

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.5

 

K bodu 10/1/24  Smlouva o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce

Starosta informoval zastupitele o nutnosti schválení „Smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce Čestice“ na rok 2024 s městem Kostelec nad Orlicí za hodinu poskytnuté péče ve výši 000,-Kč na hod..

 

Usnesení: Smlouva o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce Čestice“ na rok 2024 s městem Kostelec nad Orlicí za hodinu poskytnuté péče ve výši 000,-Kč na hod.. Dále pověřuje starostu obce k uzavření jednotlivých smluv mezi klientem a obcí Čestice o úpravě vzájemných vztahů.

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.6

 

K bodu 11/1/24  Žádost o převedení zisku za rok 2023

Starosta informoval zastupitele o žádosti ZŠ a MŠ Čestice o převedení zisku za rok 2023 do rezervního fondu školy. Jedná se o hospodářský výsledek 0000 Kč.Usnesení: Žádost o převedení zisku za rok 2023

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje převedení hospodářského výsledku ve výši 00000 Kč do rezervního fondu školy.

 

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.7

 

K bodu 12/1/24  Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva

Starosta informoval zastupitele o možnosti uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku“ s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha. Jedná se o parcely č. 1083/15 a 1083/16 v katastrálním území Čestice u Častolovic. 

 

Usnesení: Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku“ s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha. Jedná se o parcely č. 1083/15 a 1083/16 v katastrálním území Čestice u Častolovic. 

 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.8

 

K bodu 13/1/24  Zadávací dokumentace „I/11 Čestice, autobusový záliv“

Starosta informoval zastupitele o zadávací dokumentaci pro plánovanou stavební akci „Zadávací dokumentace „I/11 Čestice, autobusový záliv“, zaslanou Ředitelstvím silnic a dálnic Hradec Králové.

Usnesení: Zadávací dokumentace „I/11 Čestice, autobusový záliv“

Obecní zastupitelstvo v obci Čestice schvaluje zadávací dokumentaci pro plánovanou stavební akci „Zadávací dokumentace „I/11 Čestice, autobusový záliv“, zaslanou Ředitelstvím silnic a dálnic Hradec Králové

 

Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0

Příloha  č.9

 

K bodu 14/1/24  Došlá pošta

K bodu 15/1/24  Diskuze

K bodu 16/1/24  Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 22.2.2024.

 

Návrh usnesení přečetla místostarostka Simona Vondráčková.

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0   Zdržel se: 0

 

 
Starosta obce


Zástupce starosty

..................................


.......................................
Datum aktualizace: 22.2.2024