OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2005Obec Čestice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

obce ČESTICE č. 2/2005,

kterou se stanoví školský obvod Základní školy Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou zřizované Obcí ČastoloviceZastupitelstvo Obce Čestice se na svém zasedání dne 15.12.2005 usnesením číslo 6 usneslo vydat na základě §178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl.1Na základě uzavřené dohody Obcí Častolovice, Čestice, Hřibiny-Ledská, Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, Libel o vytvoření společného školského obvodu je území Obcí Čestice, Hřibiny-Ledská, Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, Libel částí školského obvodu Základní školy Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou zřízené Obcí Častolovice.Čl.2Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006......................................... ......................................

Vondráček Petr Myšáková Ludmila

Starosta Místostarosta
Vyvěšeno dne: 15.12.2005

Sejmuto dne: 31.12.2005

Datum aktualizace: 24.1.2006