OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2015OBEC Čestice

 

Obecně závazná vyhláška

obce Čestice

č. 1/2015

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čestice

 

Zastupitelstvo obce Čestice se na svém zasedání dne 27.8.2015 usnesením č. 5/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Čestice, včetně nakládání se stavebním odpadem[1].

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1) Komunální odpad se třídí na složky:

a) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu 

b) Papír,

c) Plasty včetně PET lahví,

d) Sklo,

e) Kovy,

f) Nebezpečné komunální odpady,

g) Objemný odpad,

h) Směsný komunální odpad.

 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2) Stanoviště sběrných nádob na biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

3) Zvláštní sběrné nádoby na vytříděný odpad podle odstavce 1 písm. b), c), d), e) jsou umístěny na stanovištích:  

a) křižovatka  na Podchlumě,

b) u prodejny Plus,

c) za Čestickou hospodou

d) mezi bývalou sýrárnou a hasičskou zbrojnicí

e) u obecního úřadu

f) u čápího hnízda

g) u výdejního stojanu na vodu

h) v místní části Horky

 

4) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu -  barva hnědá

b) Papír -  barva modrá

c) Plasty, PET lahve -  barva žlutá

d) Sklo - barva zelená

e) Kovy -  barva modrá

 

5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu[2] je zajišťován 2x ročně po dohodě s firmou Marius Pedersen na stanovišti u hospody.

 

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 

2) Sběr objemného odpadu zajišťován 2x ročně po dohodě s firmou Marius Pedersen na stanovišti u hasičské zbrojnice.

 

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby (např. popelnice, igelitové pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využít skládku obce Hřibiny - Ledská nebo sběrný dvůr obce Hřibiny – Ledská.

 

 

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ………………….

 

 

 

             …..….……………….                                                 …..….……………….

               Petr Vondráček                                                    Ludmila Myšáková

                     starosta                                                              místostarosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ………………

 

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………..

 [1] Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

[2] Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
Datum aktualizace: 10.12.2015