OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2004Obec Čestice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

obce ČESTICE č. 1/2004 o místních poplatcích,Zastupitelstvo Obce Čestice se na svém zasedání dne 26.2 2004 usneslo vydat na základě §14 zák. č.565/1990 SB. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními §10 písm. d) a §84 ost.2 písm.i) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení


Čl.1


Obec Čestice zavádí a vybírá tyto místní poplatky :

 1. poplatek ze psů

 2. poplatek za užívání veřejného prostranství

 3. poplatek ze vstupného

 4. poplatek z ubytovací kapacity


Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Česticích. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.


ČÁST DRUHÁ


HLAVA I


Poplatek ze psů


Čl.2

Předmět poplatkuPoplatku podléhají psi starší tří měsíců.Čl.3

Poplatník


Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.


Čl.4

Oznamovací povinnost


 1. Poplatník je povinnen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 5 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinnen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození a to do 5 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.


Čl.5

Identifikace psů


Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 5 dnů.

Čl.6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti


 1. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

 2. Zanikne-li poplatková povinnost ( např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej ), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.Čl.7

Sazba poplatku


Poplatek činí za kalendářní rok:


a) za psa v rodinném domě 100,-Kč


b) za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč


c) za psa, jehož držitelem je poživatel

invalidního, starobního, vdovského

a vdoveckého důchodu, který je jeho

jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu 100,-Kč


d) za psa chovaného v bytovém domě 250,-Kč

Čl.8

Splatnost poplatku


 1. Poplatek je splatný nejpozději do 15. března kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.


Čl.9

Osvobození


Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu

 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob

 3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpisHLAVA II


Poplatek za užívání veřejného prostranství


Čl.10

Předmět poplatku


 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl.11

Veřejné prostranství


Veřejným prostranstvím jsou parcely KN č.: ulice st.113, st.223, 22, 85/3, 352/9, 474/7, 525/4, 525/5, 667, 790/4, 790/5, 797/7, 797/8, 808/3, 808/5, 808/6, 808/7, 808/10, 808/11, 808/12, 810/5, 813/6, 842/21, 967/1, 974/1, 1048/1,1048/2, 1048/10, 1048/12, 1049/1, 1052/1, 1052/2, 1058/1, 1083/4, 1102/1, 1102/2, 1125/1, 1142/2, 1144/3, 1149/1, 1149/2, 1152, 1156, 1157, 1211.


Čl.12

Poplatník


Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10.


Čl.13

Oznamovací povinnost


1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 5 dní před jeho započetím.

V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaným svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.


2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 5 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.


3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl.14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti


Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl.10 až do dne, kdy toto užívání skončilo.Čl.15

Sazba poplatku 1. Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:


a) za provádění výkopových prací 10,-Kč

b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 10,-Kč

c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 10,-Kč

d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 10,-Kč

e) za umístění zařízení pro poskytování služeb 10,-Kč

f) za umístění stavebního zařízení 10,-Kč

g) za umístění reklamního zařízení 10,-Kč

h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných akcí 10,-Kč

ch) za umístění skládek 5,-Kč

i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,-Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní akce 10,-Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč


 1. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely, se poplatek neplatí.


Čl.16

Splatnost poplatku


Poplatek je splatný :

 1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato

 2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo


Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.Čl.17

Osvobození 1. Poplatku nepodléhá:

- vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou


 1. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu:

 • ve lhůtě stanovené v Čl.13 této vyhlášky

 • v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození

 1. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.HLAVA IIIPoplatek ze vstupnéhoČl.18

Předmět poplatku


 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

 2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.Čl.19

Vstupné


Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.


Čl.20

Poplatník


Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.Čl. 21

Oznamovací povinnost


 1. Poplatník je povinen nejpozději 15 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.

 2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 3. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

 4. U akcí, jejíchž výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.Čl. 22

Sazba poplatkuSazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:


a) kulturní akce 10%

b) sportovní akce 10%

c) prodejní akce 10%

d) reklamní akce 10%Čl. 23

Splatnost poplatkuPoplatek je splatný:

 1. do 15 dnů ode dne pořádání akceČl. 24

Osvobození


 1. Od poplatku jsou osvobozeny:

 1. místní organizace a základní škola


 1. Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současné s oznamovací povinností podle Čl. 21.
HLAVA IVPoplatek z ubytovací kapacityČl. 25

Předmět poplatku


Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.


Čl. 26

Poplatník


Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.


Čl. 27

Oznamovací povinnost


 1. Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 10 dnů ode dne faktického zahájení činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

 2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 28

Sazba poplatku


Poplatek činí za   každé využité lůžko a den: 2,-Kč.Čl. 29

Splatnost poplatku


Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne měsíce.Čl. 30

Osvobození


1) Poplatku nepodléhá:


 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

 2. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,

 3. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

 4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.


Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.ČÁST TŘETÍ


Ustanovení společná


Čl. 31

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za neplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.Čl. 32


 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.Čl. 33


Obec může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.ČÁST ČTVRTÁ


Ustanovení společnáČl. 34


Vydáním Vyhlášky 1/2004 se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1999 ze dne 1.1.2000 a č. 3/2002 ze dne 1.5.2002.Čl. 35


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. dubna 2004.


Datum aktualizace: 26.2.2004