OSLAVY


Od ranních hodin probíhaly v obci poslední přípravy na důstojné oslavy a současně už i dopolední program ve velké části obce.

Vyvrcholily tak několikaměsíční přípravy Sboru dobrovolných hasičů na oslavu 130let od jeho založení a v Mateřské škole na její 40ti leté založení.

Tento den se připravoval v úzké spolupráci s Obecním úřadem a také za jeho velké pomoci. Starosta Čestic Petr Vondráček byl jedním z těch, kterému lze ještě s několika členy výboru SDH přičíst největší zásluhu na dni, o kterém se bude v Česticích dlouho mluvit a na který se bude dlouho vzpomínat. Večerní zakončení velkým ohňostrojem ve 22.15 hodin bylo zásluhou mnoha sponzorů tou nejkrásnější tečkou celého dne.

V dopoledním programu od 9 hodin byl uspořádán den otevřených dveří ve všech veřejných budovách. Bylo možné si prohlédnout všechny zrestaurované interiéry Čestické hospody, v jejímž sálu probíhala výstava kronik obce i některých společenských organizací, dále byla otevřena hasičská zbrojnice s klubovnou Sboru dobrovolných hasičů, Základní škola, Kaple sv. Anděla Strážce, Mateřská škola, klubovna SOKOL. Meteorologové nepředvídali na tento den příznivé počasí a tak vypůjčený a postavený stan o ploše 200 m2 opravdu posloužil při odpolední asi čtvrthodinové, ale vydatné přeháňce pro ukrytí všech přítomných a i k poslechu příjemné hudby Stanislava Vlčka z  Častolovic, který se svou skupinou vyplňoval každou mezeru programu.

Odpolední část začala podle programu úderem 13. Hodiny zahajovacími projevy starosty SDH, starosty obce, zástupce Okresního sdružení hasičů Čech a Moravy, předáním ocenění mnoha členům sboru včetně 3 odznaků patrona hasičů sv. Floriána, jako nejvyššího možného ocenění v rámci okresních složek.

Po tomto oficielním zahájení následovala celá serie dalšího programu. V úvodní části vystoupila skupinka malých mažoretek z Kostelce nad Orlicí. V další části při výstavě různé hasičské techniky následovalo cvičení se sekyrkami hasičů z Líšnice, které připomnělo program různých dávných hasičských slavností. Přijel i hasičský sbor z Albrechtic se svou historickou ruční stříkačkou, útvar Škody Kvasiny s ukázkou slaňování při záchraně osob a nakonec místní mladí hasiči předvedli útok s vodou na hořící cíl. Trefili se perfektně. Na závěr proběhla i ukázka kynologů se cvičenými psy.

Vysokou odpolední teplotu vzduchu a žízeň dokázal zmírnit bohatým výběrem teplých i dobře chlazených nápojů, jakož i opékanou kýtou a grilovanými uzeninami, cukrovinkami, sladkou vatou pro děti a jiným , vedoucí Čestické hospody Pavel Zaujec. Tuto službu zajistil a při večerní taneční zábavě až do 03,00 hodin.

Pro zabavení dětí byl v provozu kočár s koňským spřežením, který jezdil v okolí hřiště po celé odpoledne. Tolik z Čestic o slavnostním dni, který nemá v dávné minulosti

A nyní trochu z historie toho, co bylo předmětem oslav.Mateřská škola

V sedmdesátých létech minulého století docházelo k častému problému zaměstnaných matek, jak zabezpečit péči o jejich děti předškolního věku. Tehdejší rada MNV dospěla k názoru, že vhodným vyřešením tohoto problému může být zřízení tzv. Zemědělského útulku. To přivítala nejen řada matek pracujících v zemědělství, ale i jiných, které za svým zaměstnáním dojížděly mimo obec. V roce 1964 byla dostavěna budova MNV a volné místnosti tomuto účelu plně vyhovovaly. 1. září toho roku byl provoz tohoto zařízení zahájen. Zpočátku vše v režii MNV, jen na zařízení přispěl částkou 20.000,-- Kč ONV. Radou MNV byla pověřena vedoucí a určena i kuchařka. A tak v roce založení navštěvovalo Zemědělský útulek prvních 18 dětí. Za dva roky, v roce 1966 převzal Zemědělský útulek pod svou správu ONV Rychnov nad Kněžnou a přejmenoval na Závodní mateřskou školku.

Byla také jmenována ředitelka, pěstounka, kuchařka a školnice. I počet dětí se každým rokem zvyšoval.

9. května 1978 byla slavnostně otevřena další část přistavěné budovy Mateřské školy a počet dětí se zvýšil na 30.

Školní kuchyně dostala svou samostatnou správu a nebyla součástí Mateřské školy. Na místech učitelek a školnic se až do dnešní doby vystřídala celá řada žen. K další změně došlo sloučením se Základní školou, kdy veškerá školní zařízení v obci tvoří jeden právní subjekt. Předškolní výchova je hlavním programem Mateřské školy. Sžití v kolektivu a samostatné vystupování je už dnes požadavkem základních škol. K tomu je i čestická Mateřská škola náležitě vybavena hlavně z prostředků v rozpočtu obce. A dnes jistě z těch, kteří jako první zasedali u stolečků Zemědělského útulku jsou dnes už dávno dospělí muži a ženy, kteří v naší společnosti zaujímají i velmi zodpovědná místa.Sbor dobrovolných hasičů

Ve druhé polovině 19. Století se začíná v Čechách s bojem proti ohni a jeho síle zakládáním hasičských sborů, První český sbor byl založen roku 1864 ve Velvarech. O pouhých 12 let pronikla tato myšlenka i do naší obce a tak byl 16. května 1876 založen Sbor dobrovolných hasičů i v Česticích. 20 zakládajících členů si dalo toto heslo: Sboru ke cti, vlasti ke slávě a bližnímu ku ochraně. A ještě téhož roku byla založena i kronika, do které různí funkcionáři zapisovali své záznamy. V roce 1920 se této funkce ujal a kronikářem se stal Václav Chaloupka. Kroniku psal až do své smrti v roce 1956. I on byl po celou dobu členem. Ačkoliv byl povoláním cestář, v záznamech kroniky dokázal popsat celou činnost sboru od zásahu při požárech přes různé slavnostní okamžiky jako byla účast při sjezdech, církevních slavnostech i pohřbech nejen členů, ale i jejich rodinných příslušníků. Samozřejmě nechybí žádný záznam o prvořadém úkolu, kterým byly zásahy při požárech. Uvádí i různé případy, kdy postižení ocenili obětavou práci čestického sboru a podle svých možností předali i finanční částku k doplnění požární výstroje. Prvním zásahem, při kterém Sbor dobrovolných hasičů Čestice předvedl svou připravenost již v roce založení, byl požár domku Josefa Bartoše v Lípě. Zvláštní vzpomínka patří i dlouholetému členu Františku Sajdlovi. Jeho jméno je uvedeno i ve vydané publikaci s názvem “Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou.” V době jeho 12ti leté velitelské funkce sboru přinesl mnoho nových prvků do výcviku mužstva a tím i přípravě k potřebnému zásahu. K citelnému oslabení činnosti došlo v době první světové války. Více než polovina členů musela nastoupit na různá bojiště a na nich našla i svou smrt. První obětí se stal 21 letý člen František Cefelín.

Téměř od samého začátku po založení sboru se stalo tradiční pořádání plesů. První ples se konal 23. Ledna 1879 a pak s vyjímkou válečných let první i druhé světové války téměř každý rok. Lze to nazvat společennskou událostí většiny občanů a již na tom prvním se sešlo 72 tanečních párů a hrála 12ti členná vojenská hudba.

Řada zahradních slavností s koncertem dechové hudby a připraveným dobrým občerstvením přilákala nejen domácí, ale i řadu hasičů s manželkami ze sousedních obcí. V kronice je popsána oslava 50ti letého výročí od založení, která se konala 13. června 1926 opět se zahradní slavností, kdy do Čestic přijelo 213 hasičů v uniformách a to ze širokého okolí. Čestičtí to však těm okolním sborům vraceli i jejich náležitou účastí.

K výjezdům při požárech do okolních obcí místní rolníci ochotně poskytovali svá koňská spřežení, aby mužstvo i s technikou dopravili až na místo požářiště. Ale mohla se stát i vyjímka, ke které podle záznamu v kronice, ale i stále se opakujícím vyprávěním pamětníků došlo dne 22. srpna 1943. V nedělních odpoledních hodinách vypukl požár v hospodářství Jar. Bareše v Častolovicích. Jiskra z lokomotivy, projíždějící v těsné blízkosti tohoto hospodářství způsobila požár slámy při výmlatu obilí. Oheň zasáhl vše co bylo na dvoře, mlátičku, motor, vozy naložené obilím a rozšířil se i na celou hospodářskou část. Zbyly jen ohořelé krovy. V té době byli i čestičtí hasiči připraveni u zbrojnice a marně čekali na některého z hospodářů, aby je k požáru dovezl. Všude právě probíhaly žňové práce a o potah byla nouze. V té chvíli na křižovatce zastavilo projíždějící vozidlo německé armády. Řidič vystoupil a šel si prohlédnout stříkačku. Jistě po složité domluvě o přípravě k zásahu ukázal, že stříkačku připojí a do Častolovic je odveze. Proč si vše prohlížel, to nikdo nevěděl. Možná to byl některý dobrovolný hasič z německé vesnice, ale ač údajný nepřítel českého národa (třeba on právě nebyl) pomohl a tak čestičtí zasáhli a dokonce byli za svůj zásah i pochváleni. Při této malé příležitosti nelze popsat vše co je v kronice zaznamenáno. Je to jen malá ukázka velké historie a práce obětavých členů místního Sboru dobrovolných hasičů. V letošním roce má organizace 73 členů, z toho 39 mužů a 14 žen. K tomu patří dále 4 dorostenci a 16 dětí, o které se stará paní Dana Štěpánová. Výsledkem jejich soustavné přípravy je již dříve zmíněná ukázka útoku s vodou na hořící cíl, kterou předvedli při oslavách 130. výročí založení. Dnes už jistě nestačí při požárech jen použití vody. K tomu jsou dostatečně vybaveny veřejné útvary se svou moderní technikou. Přesto ale ti dobrovolní nachází stále své uplatnění.

Jaroslav VodaDatum aktualizace: 2.2.2008